Apa afbeelding internet

Volgens de APA -stijl verwijs je naar een foto, afbeelding of illustratie op dezelfde manier als je ook voor een internetbron zou doen. En, als auteursrecht van belang is, (c) wie heeft het auteursrecht en mag je de afbeelding. Verwijzen naar afbeelding van internet. Bestonden deze vroeger grotendeels uit boeken, tijdschriften en krantenknipsels, tegenwoordig halen we veel informatie van het internet.

Apa afbeelding internet

De vraag is echter hoe je hiernaar moet verwijzen. In teksten komt het vaak voor dat er voor een stuk een afbeelding, figuur of tabel ter ondersteuning wordt gebruikt. In veel gevallen is een visuele ondersteuning belangrijk. Wordt een document van het internet gedownload? Zoals uit meerdere onderzoeken al is gebleken is dat mensen iets sneller onthouden wanneer ze er een beeld bij hebben. Afbeeldingen van internetbronnen hebben vaak een eigen URL.

Als je afbeeldingen van internet gebruikt is het belangrijk dat volstrekt duidelijk moet zijn (a) wie de maker is, en (b) waar op Internet de betreffende afbeelding te vinden is.

Apa afbeelding internet

Proefschrift, afstudeeropdracht, stageverslag. In deze blogpost bespreek ik het referentieformat van enkele van de meest gebruikte online bronnen: afbeeldingen . Alle afbeeldingen in de scriptie horen achtereenvolgend te worden genummerd. Dit hoort geschreven te zijn in cursief. Overnemen van een afbeelding (figuur) uit een andere bron. De publication manual en de website van APA bieden (nog) geen richtlijnen voor sociale media.

Deze is te achterhalen door met de. Praktische handleiding voor wetenschappelijk refereren. In de APA -stijl verwijs je altijd in de tekst zelf verkort naar de bron die je gebruikt. Onderstaande voorbeelden tonen de drie.

Online social networking meets offline civic engagement. De IEEE-stijl (Institute of…. Management Science and. Engingeering, 4 (4), p. Wanneer je naar een afbeelding (foto, tabel, figuur, etc.) uit een boek, tijdschrift, internet, etc.

In de tekst verwijs je hiernaar zoals bij een citaat. Een afbeelding van internet overnemen in de eigen tekst? American Psychological Association ( APA ).

Apa afbeelding internet

Correct refereren volgens de APA -norm is tweeledig: -. In een eerste stap vermeld je de referentie (familienaam van de auteur en publicatiejaar) in de tekst zelf. Vervolgens neem je de volledige bron op in een referentielijst achter in je tekst. Refereren volgens APA – Arteveldehogeschool mediatheken. Als hulpmiddel bij het correct citeren en parafraseren in een tekst heeft de. De gebruikte bronnen moeten op de juiste wijze worden verwerkt in je tekst. Bij meerdere opleidingen binnen Fontys wordt voor het juist toepassen van de APA regels de publicatie van Petra Poelmans en Olav Severijnen gehanteerd.

Wat wordt niet in een literatuurlijst opgenomen? Bronnen vermelden via APA is vaak lastig als je er geen ervaring mee hebt. Mag ik een plaatje gebruiken wat ik op internet heb gevonden? De regels gelden voor (hoofdstukken en bijdragen uit) boeken, artikels uit wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen, voor onderzoeksrapporten en voor krantenberichten en internetteksten.

Mag ik tekst of een afbeelding letterlijk overnemen uit een artikel dat door een ander is gemaakt?