Belgisch staatsblad formulieren

Ondernemingen en verenigingen die teksten moeten neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel moeten hiervoor speciale formulieren gebruiken. Op deze pagina kan U deze formulieren downloaden zowel in een open office en een Wordformaat, zodat U ze met Uw tekstverwerker kan invullen, als in een. De bekendmakingskosten zijn betaalbaar per cheque, per postwissel op naam van het Belgisch Staatsblad, of per voorafgaandelijke bankoverschrijving of storting op rekening. Het downloaden van formulieren die U nodig heeft voor de neerlegging kan U via deze link. U vindt hier zowel de formulieren voor de Verenigingen en. Er zijn twee formulieren voor de verenigingen en twee voor de ondernemingen.

Klik hier voor de laatste versies van de formulieren. Een proces-verbaal publiceren in het Belgisch Staatsblad ? Her)benoemingen bestuurders, commissaris, wijziging vertegenwoordiger commissaris, ontslagen, delegatie van bevoegdheden, wijziging zetel, neerlegging quasi-inbreng. Het formulier I is ontworpen voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, waarbij het luik A bestemd is voor de facturatiegevens voor de administratie van het Belgisch Staatsblad, en het luik B voor de eigenlijk publicatie. C wordt enkel gebruikt bij oprichtingen. Alvorens de ingevulde papieren in te dienen, moet eerst nog een publicatiekost aan het Belgisch Staatsblad betaald worden. Deze kost wordt jaarlijks geïndexeerd.

Belgisch staatsblad formulieren

Vervolgens dien je de formulieren in drievoud in (voeg ook een betalingsbewijs toe) bij de griffie.

Hoofdstuk VII – Administratieve formulieren die gebruikt moeten worden. Elk document dient steeds in drievoud te worden neergelegd. Wie wil starten als ondernemer, moet de oprichting van zijn vennootschap bekendmaken in het Belgisch Staatsblad. Hiervoor bestaan wettelijke formulieren. Die zijn onlangs aangepast omdat burgerlijke vennootschappen met handelsvorm en vennootschappen met handelsdoel hun bankrekeningnummer. Oprichten nieuw gebouw (104), Pdf logo.

BTW identificatie ( form 604A), Pdf logo. BTW wijziging gegevens (form 604B), Pdf logo. BTW stopzetting (form 604C), Pdf logo. Aanvraag attest vrij van shulden, Pdf logo.

Door de lage inflatie dalen de bedragen lichtjes. Bij wijzigingen aan de artikels van de statuten. EG) werd aangelegd, zal kosteloos bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Recent zijn nieuwe inschrijvingsformulieren ingevoerd voor vennootschappen bij publicaties in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Daarnaast moeten vennootschappen met een zetel die niet in België is gevestigd bij de inschrijving in het rechtspersonenregister bijkomende gegevens vermelden. De schriftelijke verklaring, de aangiften van de verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de geldmiddelen en het ontvangstbewijs worden gesteld op daartoe bestemde formulieren die door de Minister van Binnenlandse Zaken worden vastgesteld en tijdig in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

Belgisch staatsblad formulieren

Een tussenpersoon is verantwoordlijk voor het publiceren van uw documenten in het Belgisch Staatsblad, de verkoop van een bedrijf, BTW… De nodige formulieren kunnen worden gedownload van de site.

Bekendmakingskosten enkel betaalbaar per cheque en op naam van het Belgisch Staatsblad. KLJ Lokaal Ravels Eel: Om die wijzigin- gen te beperken, worden de functies bin- nen de vzw best ingevuld door personen die een continuïteit kunnen verzekeren. Bij de opstart hadden we daarover niet goed nagedacht. Enkele functies werden ingevuld door KLJ-leden, maar die stop -. Dit besluit, dat onmiddellijk van kracht werd, verandert onder meer de voorwaarden waaraan veiligheidscoördinatoren moeten voldoen op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen voor bouwwerken met een totale oppervlakte kleiner. Wie niet geconventioneerd wenst te zijn, dient zijn weigering tot toetreding binnen 30 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad aangetekend te verzenden aan het RIZIV. Indien artsen een weigering tot toetreding tot het akkoord in een gezamenlijke verzending aangetekend wensen te versturen, raden we u. Dit zijn de documenten die je moet indienen voor de wijziging van de statuten van je vzw.

Gebruik de filter of blader door het aanbod. Aanpassing van de formulieren ingevolge de invoering van het begrip feitelijk gezin (deel II).