Bijzondere bijstand verhuiskosten amsterdam

Als u door bijzondere omstandigheden kosten moet maken die u zelf niet kunt betalen, kunt u misschien individuele bijzondere bijstand krijgen. Zo is een vergoeding uit de bijzondere bijstand alleen mogelijk als u niet in aanmerking komt voor Verhuiskostenvergoeding vanuit de Wmo of voor sloop of renovatie. En als u bijvoorbeeld een verhuiskostenvergoeding krijgt vanwege de sloop van uw woning, dan hebt u geen recht meer op de Verhuiskostenvergoeding. Met bijzondere bijstand kunt u extra kosten betalen, bijvoorbeeld als u van de dokter een duur dieet moet volgen. Bijzondere bijstand is het sluitstuk van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel. Amsterdam heeft voorzieningen en regelingen voor Amsterdammers met een laag inkomen.

Bijzondere bijstand verhuiskosten amsterdam

Verhuiskostenvergoeding aanvragen als u vanwege een handicap moet verhuizen (Wmo), een grote woning van een woningcorporatie achterlaat (groot naar beter) of vanwege sloop of renovatie moet verhuizen (stadsvernieuwing). Ontbrekend: verhuiskosten Wanneer heb je recht op bijzondere bijstand bij verhuizen?

Op de website van de Rijksoverheid staat een goed overzicht van je rechten bij een verhuiskostenvergoeding door sloop of renovatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om de kosten van vervanging van een fornuis of wasmachine, een schoolcomputer voor uw kind, verhuiskosten of extra stookkosten, extra hoge woonkosten waarvoor u geen huurtoeslag ontvangt. De belangrijkste voorwaarden voor toekenning van bijzondere bijstand zijn dat u deze kosten niet. Dat betekent niet dat voor kosten die niet in de beleidsregels staan geen bijzondere bijstand kan worden verleend. Dit bedrag komt overeen met de reiskosten per maand naar Amsterdam Centraal station. Dit betekent dat een vervanging van een koelkast niet tot de verhuiskosten behoort. Als u moet verhuizen naar een kleinere of aangepaste woning kunt u een verhuiskostenvergoeding (verhuisvergoeding) aanvragen.

Bijzondere bijstand verhuiskosten amsterdam

Als u onvoldoende (spaar) geld heeft om dit zelf te betalen kan de gemeente u misschien helpen.

De gemeente kan u ondersteunen bij kosten van een bril of koelkast. Bekijk of u recht heeft op bijzondere bijstand. Dat zijn kosten die betrekking hebben op duurzame goederen die essentieel zijn voor je levensonderhoud. Andere voorbeelden zijn onder andere verhuiskosten, stookkosten maar ook de kosten voor een nieuwe bril. Voorwaarde voor bijzondere bijstand is dat er geen andere regeling is waar jij een beroep op kan doen.

WPI twee aanvragen bijzondere bijstand ingediend. Een voor een tegemoetkoming voor dubbele woonlasten in verband met een verhuizing en een voor inrichtingskosten. Hier staat echter tegenover dat de kosten van de verlening van bijzondere bijstand volledig voor rekening van de gemeente komen. Voor verhuiskosten op grond van een medische-of sociale indicatie dient in principe te worden gereserveerd voor zover deze kosten voorzienbaar waren. Wij verzoeken u de aanvragen van bijzondere bijstand in het vervolg niet meer te verwijzen naar leningen, als het gaat om onontkoombare acute kosten voor medische aangelegenheden. Is de verhuizing geen vrije keuze (door woningsanering, medische indicatie e.d.), dan worden deze verhuiskosten geheel vergoed. Hoe veel geld krijg ik bij bijzondere bijstand – geplaatst in UWV WW ZW WIA WAO uitkeringen: ik wil weten hoe veel geld ik krijg bij een verhuizing voor woning in te richten met 3 kinderen.

Kosten die langer dan 3 maanden geleden zijn ontstaan, vergoeden we niet. Respondenten krijgen vooral een bijzondere bijstandsuitkering wegens de aanschaf van een bril en in sommige gevallen wegens verhuiskosten, de aanschaf van duurzame consumptieartikelen en voor. Soms kun je een bijdrage (vaak in de vorm van een lening die dan binnen 3 jaar terugbetaald moet zijn) krijgen voor verhuiskosten. Het College heeft daarom de aanvraag om bijzondere bijstand voor de verhuiskosten afgewezen. De Raad is met het College en de rechtbank van oordeel dat appellante niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij in de gemeente Amsterdam geen schuldhulpverlening zou kunnen krijgen en dat verhuizing de enige mogelijke. De wijze waarop u woont is van invloed op uw bijstandsuitkering.

Bijzondere bijstand verhuiskosten amsterdam

De Bijstandsbond is een vereniging van mensen met een minimuminkomen.

Emmen, Amsterdam, Haarlem, Maastricht en Rotterdam schommelen allemaal rondom de 6 procent uitstroom. Gemeentelijke sociale diensten geven anderhalf tot twee keer meer uit aan bijzondere bijstand dan zij aan budget van het Rijk ontvangen. Wie bijzondere bijstand aanvraagt, moet. In principe krijgen Amsterdammers met een laag inkomen die niet over spaargeld beschikken bijzondere bijstand voor de vervanging van een kapotte wasmachine, de aanschaf van dure medicijnen of ter compensatie van verhuiskosten.

In sommige gevallen wordt die bijzondere bijstand echter geweigerd.