Bronvermelding website in tekst

Naast het vermelden van de bronvermelding direct in de tekst schrijft de APA-stijl ook voor dat je de bron als referentie vermeldt in de literatuurlijst. Als hulpmiddel bij correct citeren en parafraseren in een tekst heeft de American Psychological Association regels gepubliceerd over de wijze waarop. Tip: Omdat bij een parafrase niet altijd duidelijk is waar deze begint, kan het handig zijn om de bronvermelding aan het begin van de tekst te vermelden:. Een publicatie met zes of meer auteurs. Zowel in de eerste als in de volgende bronvermeldingen alleen de eerste naam gevolgd door et al.

Bronvermelding website in tekst

Dit mag niet tot verwarring leiden met een andere bron. Als dat wel het geval is, dan zoveel namen noemen dat verwarring is. De richtlijnen voor bronvermelding die de American Psychological Association ( APA) heeft gepubliceerd. Het is heel belangrijk om de bibliografische gegevens van de bronnen die je leest heel goed bij te houden zodat je er correct kan naar refereren. Bij twijfel is het veiliger om iets te veel dan te weinig bronvermeldingen op te nemen. Het is ook heel belangrijk om eigen werk na te lezen op correcte. Het is plagiaat om zonder bronvermelding elementen uit andere bronnen over te nemen. Als je een tekstfragment letterlijk overneemt (citeren) of in je tekst wilt verwijzen naar een publicatie (refereren), moet dit op een.

Bronvermelding website in tekst

Hierbij wil ik graag weten hoe het IN DE TEKST wordt verwezen en hoe het uiteindelijk in de LITERATUURLIJST wordt opgenomen. Richtlijnen bronvermelding verslag op basis van APA richtlijnen. Je mag teksten en ideeën van anderen niet samenvatten of wijzigen en het vervolgens presenteren als je eigen werk. Geraadpleegd op dag maand jaar, adres website. Voor het verwijzen naar bronnen en het maken van een literatuurlijst kun je gebruik maken van het programma Refworks (zie bibliotheekinstructie).

De stijl zoals opgenomen in dit document komt overeen met de stijl APA 6th edition uit. Binnen Stenden wordt het citeren, parafraseren en annoteren zonder bronvermelding aangemerkt. In de tekst geef je altijd bij het citaat een verwijzing (auteur, jaartal, paginanummer):. Ook verwijzingen naar websites als geheel komen. In de tekst verwijs je kort naar een bron door de naam van de auteur(s) en het publicatiejaar te vermelden. Academic Search Compleye, GoPress Academic of SocialWeb )? Dan mag je in plaats van de url ook de naam van de databank vermelden. In dit geval wordt in algemene zin verwezen naar de site van de Rijksoverheid waarvan het ministerie een onderdeel is. Bronvermelding, zowel in de tekst als in een bronnenlijst, is dan niet nodig.

Geef dan die naam, gevolgd door het jaartal van uitgave (ook voor websites ). In de bronvermelding schrijf je alle woorden (zowel de woorden uit journal-namen als van uitgeverijen) met hoofdletter.

Bronvermelding website in tekst

Bij het schrijven van een onderzoeksverslag zijn bestaande informatiebronnen onmisbaar. Dit kan variëren van literatuur tot audiovisueel materiaal en van websites tot gesprekken met deskundigen. Ideeën, theorieën en onderzoeksresultaten mogen, met bronvermelding, gebruikt worden in een eigen. Hoofdregel bronvermelding volgens de APA-regels. Verwijzingen in de tekst volgens de APA-regels.

Literatuurlijst volgens de APA-regels. Welke bronnen kan ik in mijn scriptie gebruiken? Woorden die je aan een zoekopdracht kunt toevoegen. Mijn stageverslagen zijn afgekeurd vanwege de APA- bronvermelding.

Het verwijzen naar websites in teksten doe ik blijkbaar niet goed. De bronnenlijst zelf is in APA-stijl. Ik verwijs in mijn verslagen een aantal keer naar websitebronnen. Ik vul alle velden in die ingevuld moeten worden maar vervolgens. Als je onderzoek doet voor een eigen publicatie, bijvoorbeeld een artikel, boek of afstudeerscriptie, maak je gebruik van bestaande literatuur en andere informatiebronnen.

Het gebruik van teksten en ideeën van anderen in een eigen publicatie is toegestaan, mits je de originele (informatie)bron vermeldt.