Collectieve schuldbemiddeling kwijtschelding

Wanneer er geen minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling mogelijk is omdat je gewoon te weinig middelen hebt om je schulden ooit terug te kunnen betalen, kan de rechter je schulden volledig kwijtschelden. Dit wordt een totale kwijtschelding van schulden zonder aanzuiveringsregeling genoemd. Initiatiefrecht van de schuldenaar om kwijtschelding van schulden te vragen in collectieve schuldenregeling: De schuldenaar heeft het recht om het initiatief te. ARBEIDSRECHTBANK VAN BRUSSEL 32e kamer – openbare zitting van 21. Eindvonnis Bijlage: verzoek tot totale kwijtschelding dd. Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken.

Collectieve schuldbemiddeling kwijtschelding

Als er geen minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling mogelijk is omdat u gewoon te weinig middelen hebt om uw schulden ooit terug te betalen, kan de rechter uw schulden volledig kwijtschelden. Inleiding: de erkende instellingen voor schuldbemiddeling, ervaren actoren in de procedure collectieve. De kwijtschelding van schulden is het enige middel om de persoon met overmatige schuldenlast. BW, in verband met de kwijtschelding van schuld inzake verbintenissen uit overeenkomst, zijn niet toepasselijk op fiscale schulden.

Deze gerechtelijke regeling mocht aanvankelijk maximaal vijf jaar duren, maar tegenwoordig worden er onder invloed van de enorme stijging van het aantal collectieve schuldenregelingen ook langere termijnen opgelegd. In de ergste gevallen kan de collectieve schuldenregeling een gedeeltelijke kwijtschelding van. Mijn advocate zegt dat een kwijtschelding niet meer gaat tenzij ik niet meer moest kunnen werken door medische redenen. En anders zal er toch een paar jaar over gaan tot dat men zeker is dat je nooit meer kan werken, en na 10 jaar collectieve schuldbemiddeling. Ook kan de rechter geen schulden meer kwijtschelden in het kader van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling, noch voor toekomstige onderhoudsschulden, noch voor achterstallige onderhoudsschulden (2).

Collectieve schuldbemiddeling kwijtschelding

Wat betreft de intresten op achterstallige onderhoudsgelden is de vraag of de rechter deze kan kwijtschelden. Arbeidsrechtbank – Collectieve Schuldenregeling – exclusieve bevoegdheid – Antwerpen – Arlon – Brugge – Brussel – Charlerloi – Dendermonde – Dinant – Eupen – Gent – Hasselt – Huy – Ieper – Kortrijk. De regeling kán modaliteiten omvatten betreffende de vermindering of kwijtschelding van kosten, intresten én schulden op zich. Hieronder is de procedure collectieve schuldenregeling zoals opgenomen in het gerechtelijk wetboek. In principe moet de schuldbemiddelaar een vraag tot totale kwijtschelding voorleggen aan de rechter. Maar als hij nalaat dit te doen, terwijl de schuldenaar meent dat dit voor hem de enige oplossing is, kan hij dit ook vragen aan de rechter.

AANDACHTSPUNTEN VAN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. Handboek schuldbemiddeling, Brussel, Politeia, losbl. De rechter duidt een schuldbemiddelaar aan. Dit kan het OCMW zijn, maar ook een advocaat. De schuldbemiddelaar moet een minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling uitwerken. Uitzonderlijk kan de aanzuiveringsregeling de gedeeltelijke of totale kwijtschelding van schulden bevatten.

Die zaak is vooral van belang voor advocaten- schuldbemiddelaars. Collectieve schuldenregeling – Geen kwijtschelding van penale boeten en onderhoudsschulden – Zonder overgangsregeling. De maatregel maakt het voorwerp uit van het nieuwe artikel. Hof van Cassatie – Cour de Cassation. Een schuldbemiddelaar beheert uw ink.

Bij de schuldbemiddeling kunnen de schuldeisers weigeren akkoord te gaan. Deze procedure dient voor personen met structurele schuldproblemen.

Collectieve schuldbemiddeling kwijtschelding

De collectieve schuldenregeling werd in leven geroepen om een. Bij een kwijtschelding wordt het resterende bedrag niet vergoed aan de schuldeisers, ook niet door de staat of een fonds. Aanvraag van de schuldenaar aan de arbeidsrechtbank. Iemand (of een al dan niet gehuwd paar) die in de onmogelijkheid meent te zijn om de schulden terug te betalen vraagt de arbeidsrechtbank om toepassing van de procedure voor collectieve schuldenregeling en dus om de aanduiding van een schuldbemiddelaar.

Als je wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, stelt de rechter een erkend schuldbemiddelaar aan.