Collectieve schuldbemiddeling wetgeving

De wetgeving voorziet in een globale ( collectieve ) regeling voor alle schulden van personen met een overmatige schuldenlast. Het gaat om een gerechtelijke procedure die u in staat stelt om uw schulden te betalen en tegelijkertijd waarborgt dat u een menswaardig leven kan leiden. Procedure van collectieve schuldenregeling en schuldbemiddelaar. Het opschrift van het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek wordt vervangen door het volgende opschrift : "Bewarend beslag. De Kamercommissie Justitie keurde gisteren unaniem een paar belangrijke wijzigingen aan de wet goed, waardoor hun situatie.

Collectieve schuldbemiddeling wetgeving

Na de collectieve schuldenregeling kunt u terug schuldenvrij door het leven. Wanneer je bent toegelaten bent tot een collectieve schuldenregeling, ontvangt jouw schuldbemiddelaar je hele inkomen op een rekening die hij speciaal. In de wet zijn bepalingen over het minimale leefgeld opgenomen: het leefgeld moet altijd (zowel in de minnelijke als in de gerechtelijke aanzuiveringsregeling) hoger. Daarnaast werkte de commissie in samenspraak met Diplad. Basiskennis sociale wetgeving en sociale bijstand.

Handelaars kunnen pas 6 maanden na de stopzetting van hun handelsactiviteiten of 6 maanden na de sluiting van het faillissement vragen om toegelaten te worden tot de collectieve schuldenregeling. Voor handelaars die hun schulden niet meer kunnen betalen heeft de wet de faillissementsprocedure voorzien.

Collectieve schuldbemiddeling wetgeving

Taken van de jurist- schuldbemiddelaar m. Al gauw ondervond ik dat een universitaire opleiding meer was dan louter kennisoverdracht. De opleiding vormt in al zijn facetten een menselijke beproeving. Op academisch vlak vergt de studie in de eerste plaats volgehouden inspanning en doorzettingsvermogen.

Motivatie is daarbij van ontzettend. Momenteel wordt de kinderbijslag in geval van collectieve schuldenregeling aan de schuldbemiddelaar uitbetaald. De wet schrijft voor dat het leefgeld van het betrokken gezin en van de betrokkene die recht heeft op alimentatie, kinderbijslag of beide, ten minste het leefloon moet bedragen, vermeerderd. Wat is budgetbeheer of schuldbemiddeling ? De Koning kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in art.

Het boek is een praktische handleiding door de collectieve schuldenregeling, van begin tot einde. De auteur gidst de lezer door de verschillende fasen van de procedure, geeft hierbij handige tips en waarschuwt voor eventuele valkuilen. In elk hoofdstuk wordt de relevante wetgeving opgenomen. Een procedure collectieve schuldenregeling beoogt de financiële draagkracht van iemand die gebukt gaat onder overmatige schuldenlast te herstellen.

Het beheer van uw inkomsten en uw goederen staat onder toezicht van de schuldbemiddelaar. Deze wetgeving is niet van toepassing op handelaars. Maar wat als de persoon die de voorschotten ontvangt, toegelaten is of wordt tot de collectieve schuldenregeling ?

Collectieve schuldbemiddeling wetgeving

Moeten de achterstallen dan ook nog aan het OCMW worden betaald? Of komen ze enkel toe aan de schuldbemiddelaar ? De vorm van georganiseerde bemiddeling die in België echter de langste traditie heeft en wellicht het best is ingeburgerd, is de bemiddeling in collectieve arbeidersgeschillen. Dit bedrag kan stijgen per schuldeiser, per verstuurde brief. Heel uitzonderlijk kan de rechter beslissen dat een fonds jouw schuldbemiddelaar betaalt. Vraag dit aan je schuldbemiddelaar of aan je hulpverlener! Het OCMW verstrekt zowel diensten van schuldbemiddeling in het kader van de wet op het consumentenkrediet als op het vlak van de wet met betrekking tot de collectieve schuldenregeling.

De dienstverlening gebeurt in de vorm van een nauwe samenwerking tussen de daartoe gekwalificeerde maatschappelijk werkers. Er staat nu te lezen dat het leefgeld dat de schuldbemiddelaar ter beschikking stelt van de schuldenaar in een collectieve schuldenregeling hoger moet zijn dan. Liesbet Van Severen behaalde op 4 juli. Beslagrechter, nu de Arbeidsrechtbank, te Gent in het kader van de wetgeving op de collectieve schuldenregeling.

Hier gaat het om een gerechtelijke procedure die u in staat stelt om uw schulden af te betalen en tegelijkertijd zorgt het er voor dat u toch nog een. Hoofdstuk 1: Voor wie staat de procedure van collectieve schuldenregeling open ? Objectieve voorwaarden: toepassingsgebied ratione personae van de wet. Natuurlijke personen met centrum van hun voornaamste belangen in België. Zeker in tijd van huidige crisis treft het probleem van overmatige schuldenlast steeds meer personen.