Dnb wft register

Alle banken die een bankvergunning hebben van DNB vallen onder het depositogarantiestelsel (DGS). Artikel 1:107 Wft schrijft voor dat er een openbaar register is. Uit dat register moet kunnen worden opgemaakt vanaf welk tijdstip een financiële onderneming welke activiteiten mag verrichten. Alleen banken waaraan door DNB een vergunning is verleend vallen onder het Nederlandse. Op deze pagina kunt u in alle registers tegelijk zoeken met één of meer zoektermen. Het menu aan de linkerkant toont de diverse beschikbare registers. Na selectie van een register kunt u daarbinnen zoeken met zoektermen en. Dit register bevat ondernemingen met een vergunning en buitenlandse ondernemingen die gebruik maken van het Europees Paspoort.

Daarnaast zijn in dit register ondernemingen met een ontheffing van de verbodsbepalingen 3:5 Wft en 3:7 Wft opgenomen. Per onderneming is aangegeven welke activiteiten deze mag. Een premiepensioeninstelling mag uitsluitend in de opbouwfase van het pensioen als aanbieder optreden voor premieovereenkomsten, het gaat daarbij om de uitvoering van zogenoemde. Conform artikel 1:107 Wft houdt De Nederlandsche Bank een register bij van de banken. In deze tabel vindt u de aantallen ingeschreven banken terug op kwartaal- en jaarbasis. Meer informatie over de verschillende typen verzekeraars. Een wisselinstelling moet over een vergunning van de Nederlandsche Bank ( DNB ) beschikken om haar activiteiten uit te oefenen op grond van artikel 2:54i van de Wft, tenzij op haar een vrijstelling van toepassing is.

Dnb wft register

De van het toezicht vrijgestelde wisselinstellingen zijn tevens in dit register opgenomen. Afwikkelondernemingen verlenen afwikkeldiensten. Het doorzenden door een ander dan een aanbieder. Op basis van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) moeten betaaldienstverleners over een DNB -vergunning beschikken om in Nederland activiteiten te mogen verrichten, tenzij de betaaldienstverlener is vrijgesteld van de vergunningplicht of de betaaldiensten aanbiedt op basis van een Europees Paspoort.

In het register elektronischgeldinstellingen zijn alle elektronischgeldinstellingen opgenomen die in Nederland activiteiten mogen verrichten. A exchange institution must have an authorisation to provide her activities based upon Article 2 Section (54j) of the Wft unless the exchange institution has an exemption. The exempted exchange institutions are also in this register. Exchange institutions which are authorised. Banken moeten een vergunning hebben om diensten in Nederland te mogen aanbieden. Alle banken met een vergunning zijn opgenomen in het Register van de Wet financieel toezicht ( Wft ). Voordat u met een instelling zaken doet, is het verstandig na te gaan of een instelling inderdaad over een vergunning beschikt. DNB kan u alleen als vrijgestelde betaaldienstverlener inschrijven in het openbaar register als u ook aantoont dat u aan bepaalde voorwaarden uit Vrijstellingsregeling Wft voldoet.

Kort gezegd gelden de volgende voorwaarden voor de vrijstelling (artikel 1a van de Vrijstellingsregeling Wft ):. Deze ondernemingen zijn opgenomen in dit register op grond van artikel 2:26a, 2:26c, 2:26d en 2:26f Wft. Alle vergunninghoudende financiële ondernemingen zijn dus in dat register opgenomen. Deze eisen staan in de Wet financieel toezicht ( Wft ). In de vergunningenregisters zijn de vergunningen opgenomen die door de AFM zijn verleend. Vergunningen verleend door De Nederlandsche Bank ( DNB ) zijn te vinden in het register op de website van DNB. Adviseren (2:75), Product Beleggingsobjecten, Begindatum 01.

Dnb wft register

Artikel 4:9 Wft schrijft voor dat degenen die.

Financiële dienst, Product, Begindatum, Einddatum.