Gedurende de tijd dat

Eén puzzelwoord gevonden voor ` Gedurende De tijd `. Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek Het overnemen van de woorden van het MWB puzzelwoordenboek is alléén toegestaan met een licentie. Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het. Vertalingen in context van " gedurende de tijd dat " in Nederlands-Engels van Reverso Context: In de meeste gevallen verdween de pijn gedurende de tijd dat de patiënten Ferriprox gebruikten. Wat betekent gedurende de tijd dat ? Hieronder vind je een betekenis van het woord gedurende de tijd dat Je kunt ook zelf een definitie van gedurende de tijd dat toevoegen. Gedurende den tijd dat voornoemd schip vase gezeten heeft, werd door de franfchen van de forten tusschen Vlisfingen en Rammekens hevig geschoten. De wind bleef zuidwestelijk gedurende bijna den ganfchen tijd, dat wij de kust uit het oog verloren, tot dat wij 3° N. Vandaar tot aan de linie werden wij bijkans eene week lang op- ‚ gehouden door flaauwe en veranderlijke winden, en door iiilte. Wij hoopten weldra de zuidoostelijke winden te zullen.

Gedurende al den tijd dat hij rookte, hetgeen hij bij zeer haastige elkander opvolgende haaltjes deed, hield een bediende een brandend vlammetje tegen den pijpenkop vast.

Gedurende de tijd dat

Wij schudden elkander de hand, en ik nam afscheid van hem met de inwendige overtuiging, dat, als er een Traktaat tot stand mogt komen, zulks niet. Een voordeel is dat gedurende de tijd dat het mannetje zich aan het vrouwtje vasthoudt, het vrijwel onmogelijk is voor een ander mannetje om de eitjes. Uiteraard kan dit voor een langere tijd gedurende de studie gelden, maar in de meeste gevallen gaat het dan niet over de gehele studietijd. De dwangsom kan niet worden verbeurd gedurende de tijd dat wegens het instellen van een rechtsmiddel de gedwongen tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling is geschorst. Indien in strafzaken cassatieberoep is ingesteld tegen een arrest van het hof van beroep dat een dwangsom oplegt, hetgeen.

Verschillende psychologische disciplines doen onderzoek naar veranderingen van individuen. Denk aan de psychotherapie of neuropsychologie. Helaas beïnvloeden effecten die te maken hebben met de test zelf en meetfouten de pre- en posttestscores. Deze scores worden vervolgens gebruikt bij onderzoek naar deze. Ook tijdsaanduidingen (bijvoorbeeld moment, tijd, periode) kunnen gevolgd worden door een bijzin met het voegwoord dat.

Dat kan dan vervangen worden door toen of door een betrekkelijk voornaamwoordelijk bijwoord (bijvoorbeeld waarin, waarop) als het zelfstandig naamwoord waarnaar het verwijst, voorafgegaan. De militaire ambtenaar, die gedurende de vijandelijke bezetting van Nederlandsch grondgebied anders dan terzake van ongeschiktheid voor de waarneming van den dienst uit hoofde van verwonding, verminking, ziekten of gebreken, door of vanwege den vijand is ontslagen, wordt – met uitzondering van den tijd door hem. Dat moet een wijs Monarch zijn ," zeide een der ar-. Zij zagen, in den korten tijd dat zij meester waren, genoeg van den met moeite tegen hen bedwongenen wrevel der burgers, om niet te kunnen zeggen, dat de volksgeest door de aankomende Hollanders onderdrukt was, terwijl, wanneer dezen later gekomen waren 11 den er omtrent 8o Hollanders in twee troepen.

Tijdens het festival mag ook onze vereniging een presentatie verzorgen.

Gedurende de tijd dat

Toch kan er overlap in betekenis ontstaan. Vertaald van Nederlands naar Frans inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorden. Vervalt een verleende vergunning indien deze gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt, en zo ja hoe lang is die termijn? In de wet staat vermeld in welke situaties een verleende vestigingsvergunning kan – dus niet noodzakelijk: zal – worden ingetrokken. Onderdeel 7c gaf aan dat intrekking mogelijk was wanneer. Gedurende geruime tijd translated from Dutch to German including synonyms, definitions, and related words.

Hij was tijdens de kerkdienst naar huis gegaan omdat hij zich onwel voelde.