Geldscheppende banken betekenis

Zoek je naar de betekenis van " Geldscheppende bank "? Je vindt de definitie in onze financiële- en economische encyclopedie. Op grotere schaal is er sprake van geldschepping wanneer het land een overschot heeft op de betalingsbalans. In dat geval komt er meer geld het land in, dan eruit gaat. De vreemde valuta worden (uiteindelijk) bij de centrale bank omgezet in eigen valuta die meetellen bij de maatschappelijke. Over geldschepping en de rol van de banken daarin bestaan veel misverstanden. Zeker direct opvraagbaar spaargeld, zoals dat op een internetspaarrekening staat, is geen geld in de strikte betekenis van het woord, maar kan wel binnen luttele momenten worden omgezet in giraal geld.

Geldschepping gebeurt door de centrale bank (chartale geldschepping d.m.v. uitgifte van biljetten en muntstukken) of door de commerciële banken via kredietverlening (schepping van giraal geld) en waardoor de totale of maatschappelijke geldhoeveelheid toeneemt. Van deze banken zijn de kortlopende schulden giraal. Ook is het niet strikt noodzakelijk dat banken een geldscheppende functie. Een geldscheppende bank is een instellingen die de maatschappelijke geldhoeveelheid kan laten toenemen. Voorbeelden van geldscheppende banken zijn de centrale overheid, de centrale bank en de overige primaire banken. De maatschappelijke geldhoeveelheid, ook wel primaire geldhoeveelheid of primaire liquiditeitenmassa, afgekort M1, is een begrip uit de macro-economie.

Het begrip omvat al het chartaal en giraal geld dat in handen is van het publiek – particulieren en ondernemingen met uitzondering van het kasgeld van de. Men spreekt daarom van direct opeisbare vorderingen op naam die het publiek heeft op hun bank en die bestaan uit een tegoed in de vorm van een betaalrekening. Publiek betekent hier de niet- geldscheppende instellingen, dat wil zeggen iedereen behalve de algemene banken (en de rijksoverheid). Hoewel fractioneel bankieren vaak wordt voorgesteld als dé manier waarop in een moderne economie geldschepping plaatsvindt, is dit volgens verschillende economen een te simpele voorstelling. Chartaal geld = Munten, chipknip en bankbiljetten. Giraal geld = Crediteuren in rekening courant.

De omwisseling van giraal in chartaal geld of andersom = Substitutie. M = Maatschappelijke geldhoeveelheid = primaire liquiditeiten( massa). Niet- geldscheppende banken = banken die geen geld maken, maar krediet verlenen die ze van spaarders hebben ontvangen( hypotheekbanken ) Geldschepping vindt plaats als de rekening-couranttegoeden hoger worden, terwijl de kas van de bank gelijk blijft. Veel mensen weten niet dat naast centrale banken de primaire banken het recht hebben om geld uit het niets te creëren.

Het geld voor uw hypotheek wordt dus uit. Onder publiek wordt verstaan de consumenten, de ondernemingen (behalve de geldscheppende banken ) én de overheid. In oude boeken komt men de overheid als geldscheppende. GRENZEN AAN DE GELDSCHEPPING Banken kunnen hun kredietverlening niet onbeperkt uitbreiden: Een bank is liquide is als ze over voldoende kasmiddelen beschikt om aan de normale opvragingen van het publiek (de direct opeisbare verplichtingen) te voldoen. De nadruk zal evenwel liggen op de depository activiteiten van banken. De betekenis van banken in een economie Banken verstrekken kredieten: dit heeft geldschepping tot gevolg.

Via deze geldschepping beïnvloeden banken de totale geldhoeveelheid in een economie en daarmee indirect de groei van een. Om dit laatste te vergemakkelijken hebben de banken gezamenlijk de Bankgiro – centrale opgericht. Banken worden wel als volgt ingedeeld: primaire of geldscheppende banken en secundaire of niet- geldscheppende banken. De Nederlandsche Bank geeft bankbiljetten.

De oorzaak van het terug keren van de crises is de perverse prikkel die de geldschepping heeft in handen van de banken.