Kapitaalbuffer definitie

De kapitaalbuffer van ABN Amro valt lager uit dan eerder gerapporteerd, doordat de Europese Centrale Bank (ECB) bepaalde instrumenten heeft uitgesloten voor de berekening van de solvabiliteit. Dat meldde de genationaliseerde bank maandagavond. Grootste financieel-economische lexicon in NL-taalgebied. Sindsdien zijn de voorwaarden en regels aangescherpt. Zie ook New Capital Adequacy Framework. De akkoorden van Basel III en Basel IV bepleiten hogere. KAPIT – kapitaal – kapitaal in eenmanszaak – Kapitaalaccumulatie – kapitaalbalans – KAPITAALBAND – kapitaalbandje – KAPITAALBEHOEFTE – kapitaalbelasting – Kapitaalbescherming – kapitaalbesteken.

Kapitaalvereisten dienen banken beter bestand te maken tegen economische schokken, het risicobeheer te verbeteren en normale kredietverstrekking te garanderen in tijden van economische neergang. Wanneer een bank zakt voor de stresstest, betekent dit dat de kapitaalbuffers moeten worden aangevuld. Een bank kan dat zelf realiseren door bijvoorbeeld onderdelen te verkopen of door geld op te halen op de kapitaalmarkt. Wanneer dit niet of onvoldoende lukt, zullen overheden bijspringen.

De definitie van «business line» komt te luiden:. In de alfabetische volgorde wordt een definitie ingevoegd, luidende:. De contracyclische kapitaalbuffer, bedoeld in artikel 105, eerste lid, onderdeel b, is gelijk aan het overeenkomstig artikel 140 van de richtlijn kapitaalvereisten berekende gewogen. Met het oog hierop moet de toekomstige Europese Bankautoriteit een leidinggevende rol spelen bij de definitie en tenuitvoerlegging van maatregelen in verband met kapitaaleisen en normen voor anticyclische kapitaalbuffers op EU -niveau.

In view of this, the forthcoming European Banking Authority should play a leading. Wie de hoorzittingen in de Tweede Kamer met de bankiers gevolgd heeft moet concluderen dat de bankiers hopen dat de politici hun verlossen van die akelige wetenschappers. Zelden heeft een hoorzitting in de Tweede Kamer zoveel verdeeldheid opgeleverd. Bankiers waren eensgezind tegen een. Berekeningen met betrekking tot de solvabiliteit van banken op grond van hoofdstuk 10, de kapitaalbuffer van banken op grond van hoofdstuk 10A en de.

Tevens zijn er maatregelen om banken te stimuleren tot het opbouwen van extra kapitaal boven de minimumei- sen. Deze buffers worden opgebouwd in goede tijden. Kredietcyclus niet-financiële private sector (door ingezeten banken verstrekte leningen). IV voorstel, met name over vermeende concessies op het punt van de definitie van het begrip. Het CRD IV voorstel beoogt getrouw het ambitieniveau van Basel III te. Dit is mijn Masterscriptie over het prudentieel toezicht op de Nederlandse zorgverzekeraars. Ik heb gekozen voor dit onderwerp vanwege mijn interesse voor zowel het Privaatrecht als het Gezondheidsrecht. Met dit stuk sluit ik mijn Master Privaatrecht Commerciële rechtspraktijk af.

Deze scriptie bevat een analyse van de. Zie over de verschillende definities die van het begrip systemic risk in omloop zijn: A. Ingeval een lidstaat daartoe overgaat, geldt de kortere periode alleen voor de berekening van de instellingsspecifieke anticyclische kapitaalbuffer door. Die schrijft voor dat de bruto-posities worden. Onder Basel III zijn banken verplicht voor het aanhouden van eersteverliestranches en achtergestelde tranches een aanzienlijke kapitaalbuffer aan te houden.

ABM FN) KBC Groep gaat in de komende drie jaar 1,5 miljard euro extra investeren in een verdere digitalisering van de interne processen binnen de bank en wil tegelijk zijn kapitaalbuffer verhogen, om ruimte te houden voor overnames. De anticyclische kapitaalbuffer is bedoeld om het bredere macroprudentiële doel te bereiken van bescherming van de banksector en de reële. Ook bij de levensverzekeringentak moet de kapitaalbuffer worden opgebouwd. Dat bedrag komt deels uit de kas van de holding. De meeste banken rolden redelijk tot zeer goed uit de testcrisis.

Bovenaan prijken de banken die vooral overheden financieren, zoals de Duitse NRW Bank met een kapitaalbuffer van 35,4 procent en de Bank Nederlandse Gemeenten met 17,6 procent, omdat overheden eigenlijk per definitie niet failliet.