Kind kan niet automatiseren

Automatiseren van dit soort kennis is voor veel hoogbegaafde kinderen een struikelblok. Ik zie regelmatig kinderen die zichzelf omslachtige maniertjes hebben aangeleerd om te blijven rekenen, wanneer ze niet geautomatiseerd hebben. Dat kan problemen opleveren in hogere klassen, omdat er dan. Vaak zien beelddenkers de zin van het automatiseren ook niet. Vaak wordt er door de beelddenker gekozen voor concrete methodes zoals op de vingers rekenen.

Kind kan niet automatiseren

De basis voor het automatiseren wordt in de onderbouw gelegd. In de klas doet je kind allerlei voorbereidende oefeningen.

Het is dan prettig als je kind dan goed mee kan komen. Als dit niet zo is, raad ik je aan om zo snel mogelijk extra hulp te geven. Het is namelijk een vergissing om te denken dat het vanzelf wel goed. Dit kan overigens ook leiden tot een trager werktempo: een hoogbegaafd kind denkt over het algemeen langer na over zijn antwoord omdat hij zoveel informatie in zijn werkgeheugen kan stoppen (en dus alle mogelijkheden overweegt). Volgens de onderzoekers is het raadzaam om automatisering van. Heeft een kind dat er niet wijs uit raakt een automatiseringsprobleem ?

Kind kan niet automatiseren

Of heeft het misleidende instructie gekregen? Daar lijkt wat voor te zeggen: dyslectici slagen er maar niet in iets te doen wat voor anderen vanzelf gaat, automatisch dus.

Mijn beide kinderen kennen de tafels zeker niet goed genoeg. Mijn man daarentegen is een wandelende rekenmachine. Dyscalculie: kenmerken – tips aanpak rekenproblemen – Wij-leren. Het automatiseren komt niet of slechts moeizaam tot stand. Dit kan de ernst van de problemen verminderen en ervoor zorgen dat het kind beter meekomt in de klas. Toch haalt hij zijn tafeldiploma maar niet. Cima dreunt zonder moeite de spellingregels af, maar wanneer ze vrij schrijft, staat de tekst vol fouten.

Regelmatig zie je hoogbegaafde kinderen die slechts moeizaam tafels of spellingregels automatiseren. Uiteraard kan hier ook een leerstoornis als. Omdat de cortex zich anders dan normaal ontwikkelt, wordt informatie niet geautomatiseerd maar op andere wijze verwerkt en opgeslagen in de hersenen. Het hoogbegaafde kind zal de tafels en spellingsregels wel toepassen maar niet automatiseren. Alles wat afwijkt van de regel, bijvoorbeeld bij spelling, kan dan tot. Hoogbegaafde kinderen hebben vaak moeite met automatiseren en blijven de tafels vaak razendsnel uitrekenen. Maar waarom is dat uitrekenen niet voldoende?

Kind kan niet automatiseren

Hierbij worden beide hersenhelften geactiveerd en kan het kind zich niet enkel focussen op de rechterhersenhelft. Het overzien en doorzien van het systeem. Hij krijgt in de klas voor rekenen pluswerk waarbij juf hem eerst het nieuwe uitlegt en hem daarna aan het werk zet. Helaas is hij van het type werkweigeraar, gaat zitten gapen, prullen met een dingetje in zijn lade en mopperen dat hij het niet kan, is te moeilijk. Ik vermoed zelf dat het automatiseren bij hem.

Rekenen is niet alleen maar het omgaan met getallen, het is een zeer talige activiteit. Dyslexie is een complexe maar subtiele taalstoornis. Je gebruikt er je talige werkgeheugen voor en je moet bepaalde rekenkennis automatiseren. Daar zit bij dyslectische kinderen vaak het knelpunt.

Als ik kinderen met automatiseringsproblemen wil helpen, ga ik op zoek naar een geschikt plaatje. Tierlantijnen, franje, veel overbodige details in plaatjes werken meestal minder. Als na onderzoek is vast komen te staan dat een kind hoogbegaafd is, worden onderzoeksresultaten en IQ score waaruit blijkt dat het kind een IQ van 130 of hoger heeft aan de school. Hoe kan het dat een uitzonderlijk slim kind niet op de gebruikelijke manier tot lezen komt? De hoogbegaafde kan niet automatiseren omdat hij alles blijft uitrekenen. Het is inmiddels welbekend dat slimme kinderen niet altijd goed kunnen automatiseren. Hoe kom je er überhaupt achter dat ze niet hebben geautomatiseerd? Dit is een krachtig instrument, maar kan maar 1 taak tegelijkertijd uitvoeren.

Dit kan soms lastig zijn voor kinderen, veel dyslectisch en beelddenkende kinderen hebben hier moeite mee. Om te kunnen automatiseren is als eerste getalbegrip nodig. Als het automatiseren van de plussommen niet lukt, met name bij de beelddenkers, kunnen we starten met olifantsommen. Het hoeft niet zo te zijn dat een beelddenker alle kenmerken heeft.

Een beelddenker heeft moeite met het automatiseren van taken. Bij het schrijven kost het hun meer dan gewone inspanning om de lettervormen te automatiseren de letters rollen nooit vanzelf uit hun pen. Thuis en op school heeft men de indruk dat dit kind wel kan leren maar lui is of niet genoeg zijn best doet. Beelddenkers hebben het moeilijk op. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten, maar een kind moet eerst wel inzicht hebben in hoe het met getallen moet omgaan voor het kan leren automatiseren.

Anders blijft het memoriseren als het ware leeg en zonder inhoud. Overigens geldt dit voor taal net zo goed, alleen dan gaat het over het alfabet en.