Kuleuven bronvermelding

Het is heel belangrijk om de bibliografische gegevens van de bronnen die je leest heel goed bij te houden zodat je er correct kan naar refereren. Bij twijfel is het veiliger om iets te veel dan te weinig bronvermeldingen op te nemen. Het is ook heel belangrijk om eigen werk na te lezen op correcte. De American Psychological Association heeft referentieregels opgesteld die toegepast worden in de meeste tijdschriften in de geesteswetenschappen en in vele tijdschriften in andere gebieden. Speciale kenmerken van de APA-stijl. Titel van boek of naam van het tijdschrift cursief op ondersteept.

Kuleuven bronvermelding

Bij slechts twee auteurs zet je geen komma voor het &-teken. Opgelet: in je lijstreferentie staat er bij twee auteurs wel een komma. Indien je de tekstreferentie op het einde van je zin zet, plaats dan het punt dat je zin beëindigt na de haakjes en niet er voor. Pas je bronvermelding altijd aan de taal waarin je schrijft. Heel eenvoudig, omdat we natuurlijk niet alles zelf uitgevonden hebben. Dus telkens we in een manuscript iets vermelden dat we niet zelf waargenomen of gevonden hebben, maar dat we uit de literatuur hebben gehaald, moeten we verwijzen naar de desbetreffende referentie. Faculteit Ingenieurswetenschappen KU Leuven. Een veel voorkomende variant hierop is het kopiëren van passages met bronvermelding maar zonder die cursief te zetten.

Kuleuven bronvermelding

Een andere variant is de parafrase, waarbij de gedachtengang van een auteur wordt gevolgd met gewijzigde bewoordingen of gewijzigde zinsbouw. Bronvermelding is een essentieel onderdeel van het presenteren van tekstmateriaal. Een auteur moet de bron identificeren van elk citaat, feit, statistiek, grafiek of opinie over een onderwerp in zijn document. Hij moet duidelijk aangeven waar hij elk beetje informatie haalt, en welke relevante bronnen hij. Literatuurlijst: Theologiseren met jongeren in een “gedetraditionaliseerde” samenleving. Citeren van elektronische documenten.

Op dit ogenblik bestaat er nog geen akkoord over een standaard voor het citeren van elektronische informatiebronnen. Enkele richtlijnen die je als basis kunt gebruiken. Elektronische bronnen dienen als dusdanig vermeld te worden in de referentielijst. In het kader van de opleiding aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de KULeuven. A-stijl in de referentielijst, in de tekst en voor bronvermeldingen onder illustraties. Latijn en mag (moet) wel zo overgenomen worden (zie voorbeelden Tabel 1 en 2). Als je in het Engels schrijft, moet je bij drie of meer.

Verschillende bibliografische referentiestijlen kunnen gebruikt worden bij het schrijven van de masterproef. In overleg met jouw promotor kan je bepalen welke referentiestijl de meest geschikte is voor jouw masterproefonderzoek. Voor de APA-stijl, actueel de meest gangbare, vind je hier heel wat nuttige richtlijnen. Tijdens je vorming tot onderzoeker besteden je docenten aandacht aan de principes van academische integriteit. Uiteraard geven ze zelf het goede voorbeeld en leggen ze in hun eigen. Het onderzoeksrapport is een schriftelijke weerslag van een onderzoek. Dat onderzoek kan eventueel gelinkt zijn aan je stage.

Een verwijzing in de tekst of in voetnoot is bedoeld om je lezer bij het precieze fragment van de door jou gebruikte bron te brengen.