Middeleeuwen kenmerken

Algemeen wordt onder de middeleeuwen de periode beschouwd van de achtste tot en met de veertiende eeuw. De vijftiende en zestiende eeuw wordt meer als een overgangsperiode bestempeld naar de nieuwe tijd. De middeleeuwen worden in de regel ingedeeld in drie perioden met elk hun eigen kenmerken. Traditioneel situeert men dit door Italiaanse humanisten geïntroduceerde tijdvak tussen de val van het West-Romeinse Rijk in de vijfde eeuw en de renaissance die vanaf de veertiende. Hoewel deze kenmerken vrij algemeen zijn, kent de romaanse stijl grote regionale verschillen. De kerkgebouwen zijn de belangrijkste voorbeelden van de middeleeuwse bouwkunst.

Middeleeuwen kenmerken

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee middeleeuwse bouwstijlen: De Romaanse stijl (oudste). Kenmerken : ronde bogen, kleine ramen, dikke muren, zuilen.

Zoek de juiste omschrijving bij het begrip. Middeleeuwen waren een belangrijke periode in de geschiedenis van Europa. Deze periode liep ongeveer van 500 N. In de literatuur werden weliswaar de wildeman, het wolfskind, de weerwolf en de dolende, van zijn zinnen beroofde ridder beschreven, die naakt in het woud der begeerten leefden, maar deze verhalen. Het algemene perspectief was er een van grote schaarste, waardoor- zo dacht men – de mens slechts kon beschikken over een beperkt aantal niet onuitputtelijke bronnen. Internationaal vanwege de grote stilistische verwantschap tussen de kunsten van Frankrijk, Duitsland, de Nederlanden, Engeland, Bohemen, Spanje en Italië. Deze stijl draagt twee strijdige kenmerken in zich: een streven naar elegantie en verfijning, aansluitend bij een geïdealiseerd hofleven en de luxe van dergelijke. Teksten die horen tot een bepaald genre hebben dikwijls een aantal kenmerken gemeen, bijvoorbeeld het rijmschema of het metrum.

Ook in de stijl doen zich conventies gelden. Wat in een boertig verhaal kan, mag niet in een epos. Er ligt een groot scala van uitdrukkingsmogelijkheden tussen verheven, geritualiseerd. Natuurlijk is er overal ter wereld ook. Voor iedere stijlperiode gelden een aantal specifieke kenmerken, waardoor het in principe mogelijk is te bepalen tot welke periode een bepaald muziekwerk gerekend moet worden. Daarom stonden er in elke stad veel kerken. Daar gingen de mensen luisteren naar de priesters en ze gingen er bidden.

Ook werd de kerk vaak gebruikt voor bekendmakingen van het bestuur. Een sterk saamhorigheidsgevoel, adel en geestelijkheid abosolute macht. De plattegrond van de Romaanse kerk is een uitbreiding van de vroegchristelijke. Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu wat unbidan we nu? Deze website gaat over de middeleeuwen.

Met ruim zeshonderd voornamelijk rederijkersteksten is het Nederlandstalige repertoire het meest omvangrijk in Europa. Talloze stukken zijn bovendien van hoge kwaliteit. Het decor voor het Passiespel van Valenciennes. Wat doe je als je maar met zijn tweeën bent en toch een ingewikkeld verhaal wilt spelen. Tegenwoordig is dat niet zo lastig: met een videocamera, verschillende kostuums en slimme montage wek je al gauw de indruk dat er zes of zeven acteurs in het spel zijn.

Lanceloet en het hert met de witte voet. Peter Dronke rekende in de jaren zestig definitief met deze mythe af door te wijzen op de universele kenmerken van alle liefdespoëzie van de oude Egyptenaren, via middeleeuws IJsland tot twintigste-eeuws Georgië. De oudste gedeeltes van de kerk, de westgevel en de vier noordelijke traveeën, vertonen nog laat-Romaanse kenmerken. Aan de hand van die kenmerken waren de middeleeuwen in stijlperiodes verdeeld. Eén van de karakteristiekste kenmerken van het middeleeuwse leven waren de versterkte huizen van de landheren, de kastelen die in een groot deel van Europa verrezen.

Veel kastelen waren oorspronkelijk bolwerken van aarden wallen en hout, die langzamerhand door steen werden vervangen. Dus: de middeleeuwse literatuur was ridderlijk, theocentrisch en didactisch. Verwar deze kenmerken van de literatuur niet met de culturele kenmerken. Men beluisterde de literatuur dus vooral, omdat men nog niet kon lezen.

Men noemde de schrijvers of componisten troubadours en de mensen die de literatuur ten gehore. Deze cursus biedt een cultuurhistorisch overzicht van de ontwikkeling van schrifttypes en schrijftechnieken in West-Europa van de late Oudheid tot de vroege Renaissance, met nadruk op de middeleeuwse periode.