Nbb jaarrekeningen

Deze gegevens worden eveneens gebruikt voor de opmaak van statistieken en financiële analyses. Browser, Mozilla an unknown version. U kunt bij de NBB natuurlijk ook terecht om kopieën van jaarrekeningen offline afgeleverd te krijgen. Dit kan enkel bij de hoofdzetel te Brussel met de post, per fax of per e-mail. Hierna vindt u een tabel met de evolutie, sinds het ontstaan van de Balanscentrale, van het aantal neergelegde jaarrekeningen (geconsolideerde en verbeterde inbegrepen), het aantal neergelegde bladzijden en het aantal rechtspersonen die een jaarrekening neerleggen.

De meeste ondernemingen dienen een jaarrekening op te maken volgens een standaardmodel. Sommige ondernemingen dienen echter een jaarrekening op te maken volgens een specifiek schema krachtens de wet die op hen van toepassing is. De verplichting tot het opmaken en neerleggen van de geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde jaarverslag is wettelijk geregeld. De tarieven worden jaarlijks, op 1 januari, aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Nieuwe toepassing voor het raadplegen van jaarrekeningen : CONSULT.

Artikel 101 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat de jaarrekening moet worden opgesteld in de taal of in één van de officiële talen van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap is gevestigd. Concreet bepaalt de plaats waar de werkelijke exploitatiezetel is gevestigd, de taal waarin de documenten. Gelieve deze bestelbon te gebruiken voor het bestellen van jaarrekeningen. Statuten van ondernemingen worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België kunt u de jaarrekeningen raadplegen. Identificatiegegevens vindt u terug in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Oprichtingsakte van (en wijzigingen aan) de.

Zulks leidt evenwel niet tot de verplichting de jaarrekening neer te leggen bij de NBB. De jaarrekening mag neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel. Hoe de jaarrekening (en de sociale balans) openbaar maken? Hoe verloopt de openbaarmaking van de jaarrekening ? Zodra de jaarrekening gepubliceerd is, kan u ook bij de NBB terecht om kopieën van jaarrekeningen offline afgeleverd te krijgen. Verloop De sociale balans wordt apart neergelegd bij. Concreet betekent dit dat alle statutaire jaarrekeningen die opgesteld zijn volgens een.

Wanneer u de jaarrekening opstelt en u van uw cliënt een bevestiging van zijn akkoord over deze jaarrekening ontvangt, dient u toe te zien op het feit dat alleen een goedgekeurde jaarrekening kan worden neergelegd bij de Nationale Bank van België ( NBB ). Verder heeft de Minister van Economie als antwoord op een. Verplichting tot neerlegging Alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, uitgezonderd deze bepaald in artikel 97 van het W. Sage FiSta, het pakket voor het neerleggen van de jaarrekeningen bij NBB of eCDF. Verlies nooit de rode draad van uw werk dankzij de boomstructuur die u een duidelijk overzicht geeft van de verschillende onderdelen van de jaarrekeningen. Sage BOB Fista is betrouwbaar en goedkoop. Volgens het Wetboek van Vennootschappen zijn de zaakvoerders of de bestuurders van ondernemingen verplicht elk jaar een inventaris op te maken en de jaarrekening op te stellen. Jaarrekeningen van de ondernemingen. Die jaarrekening bestaat uit de balans. U kunt dus een financiële analyse opmaken zoals die in First, maar van elke onderneming die bij de NBB een jaarrekening neerlegt.

Dagelijks bijgewerkte vennootschapsgegevens.