Neerlegging jaarrekening termijn

Termijn van goedkeuring en neerlegging. De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat ze is goedgekeurd door de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar bij de Balanscentrale worden neergelegd. Een niet-goedgekeurde jaarrekening kan in principe niet. De door derden geleden schade wordt, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit de niet- neerlegging van de jaarrekening binnen de wettelijk gestelde termijn.

De bewijslast is bijgevolg omgekeerd: de onderneming moet bewijzen dat de niet- of laattijdige neerlegging van haar jaarrekening de door een derde. Deponeer uw jaarrekening uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij de Kamer van Koophandel. Wanneer deze niet op tijd is vastgesteld, deponeert u de voorlopige jaarrekening. De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het. Wettelijk gezien moet de jaarrekening van vennootschappen uiterlijk binnen de eerste zes maanden na afsluiting van het boekjaar aan de algemene vergadering. De onderneming moet dus kunnen bewijzen dat de niet-tijdige neerlegging van de jaarrekening de door een derde ingeroepen schade niet heeft veroorzaakt. Het heeft immers weinig zin dat uw cliënt een fiscale boete wegens laattijdige fiscale aangifte vermijdt indien hij tegelijk een administratieve boete voor. Ten laatste zeven maanden na de afsluiting van uw boekjaar en binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering, moet u uw jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank.

Als u deze termijnen niet respecteert, kost het u geld.

Neerlegging jaarrekening termijn

WIB92 voor het indienen van hun aangifte over een. Maar let op: als alle aandeelhouders ook bestuurder zijn, geldt de ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders tevens als vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering (mits er wordt voldaan aan enkele andere vereisten). Dit heeft tot gevolg dat de termijn voor deponering van. Binnen acht dagen na vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening moet de jaarrekening gepubliceerd worden. De termijn voor de neerlegging van het fusie- en splitsingsvoorstel op de griffie van de rechtbank van koophandel is ten minste zes weken voor de algemene.

Indien een kleine vzw toch zijn boekhouding voert in het stelsel van de volledige boekhouding dan moet deze kleine vzw haar jaarrekening neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel en niet op de Nationale Bank van België. De vennootschap moet dan binnen de dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar haar jaarrekening neerleggen. Dit is een verantwoordelijkheid van de raad van bestuur die daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden. Bestaande vennootschappen die geen jaarrekening neerleggen, verkeren in de anonimiteit en daar is plaats voor allerhande bedenkelijke praktijken.

Wat hierboven werd verklaard voor de commissaris, geldt eveneens, mutatis mutandis, voor de accountant of de erkende boekhouder aan wie de neerlegging van de jaarrekening werd opgedragen door de raad van bestuur. Welke termijn voor de voorlegging aan de algemene vergadering en voor de neerlegging ? Aan het niet-naleven van de verplichting tot neerlegging van de jaarrekening wordt voortaan ook een bijzondere sanctie gekoppeld. Het amendement dat de termijn van dertien maanden invoerde, ging er immers van uit dat de raad van bestuur een jaar de tijd had om de jaarrekening voor te leggen aan de algemene. Artikel 310, eerste lid WIB 92 geeft aan dat voor vennootschappen "de termijn binnen welke de aangifte bij de op het formulier vermelde dienst moet toekomen, niet korter mag zijn dan een maand vanaf de datum waarop hetzij de jaarrekening hetzij de rekening der ontvangsten en uitgaven zijn of is.

Dit is te verklaren omdat de neerleggingsplicht ook. De formaliteiten voor de neerlegging van de jaarrekening, alsook van de geconsolideerde. Deze vordering kan ingeleid worden wanneer een vzw gedurende drie opeenvolgende jaren niet voldaan heeft aan de verplichting van de neerlegging van de jaarrekening op de griffie. Deze vordering tot ontbinding kan slechts worden ingesteld na het verstrijken van een termijn van dertien maand te rekenen van de. Een kleine vereniging legt haar jaarrekening zelf neer ter griffie.

De wet voorziet geen termijn waarbinnen dit dient te gebeuren. Zeer) grote verenigingen dienen hun jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank van België binnen de 30 dagen na goedkeuring van de jaarrekening. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de reeds bestaande literatuur over neerlegging, zowel in binnen- als buitenland. Ten slotte wordt de link gelegd tussen falingspredictie en de neerleggingstermijn. In het tweede deel wordt een beschrijving gegeven van het.

Openbaarmaking van de jaarrekening geschiedt door neerlegging ervan bij het kantoor van het handelsregister. De termijn daarvoor bedraagt maximaal 13 maanden, welke termijn in de wet is verankerd. Iedere belanghebbende kan van de rechtspersoon nakoming van de verplichting als voornoemd vorderen. Nieuwe regels gerechtelijke ontbinding: nu zeker tijdig uw jaarrekening neerleggen ? Kan de vennootschap altijd een regularisatietermijn krijgen? Ze worden binnen dezelfde termijn openbaar gemaakt als de jaarrekening. Wetboek stelt dat de neerlegging van de jaarrekening geschiedt binnen dertig dagen nadat ze is goedgekeurd. Van deze verplichtingen kan worden afgeweken wanneer de geconsolideerde jaarrekening wordt afgesloten op.

Volgens de nieuwe regels kan de rechtbank van koophandel een vennootschap ontbinden indien die geen jaarrekening heeft ingediend binnen een termijn van 7 maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.