Onderzoek flexibele schooltijden

Eindrapport over een onderzoek naar draagvlak voor flexibele onderwijstijden voor ouders en leerkrachten. Vaak kwam dat doordat scholen onvoldoende op de nieuwe werkwijze waren voorbereid, schreef Dekker vorig jaar al aan de Tweede Kamer. Zes scholen die aan het experiment meededen, kampten daarvoor met teruglopende leerlingenaantallen. Flexibele schooltijden waren voor hen geen inhoudelijke. Ook een onderzoek wijst uit dat lang niet alle ouders flexibele schooltijden willen voor hun kind. Negen procent van de ouders zou hun kind naar een school brengen met flexibele onderwijstijden, maar twintig procent van de ouders zou daarentegen hun kind van school afhalen als de school de vaste.

Onderzoek flexibele schooltijden

Kamer dat de wijze waarop het basisonderwijs zijn schooltijden heeft georganiseerd, de laatste decennia. Het experiment gaf, ook in combinatie met aanvullend onderzoek, onvoldoende aanknopingspunten om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Om meer inzicht te krijgen in de effecten van flexibele schooltijden en de randvoorwaarden voor een succesvolle invoering ervan is besloten het experiment te verlengen. Nog maar de helft van de basisscholen hanteert traditionele schooltijden. Dat meldt de Volkskrant vandaag op basis van een enquête van Duo Onderwijsonderzoek.

De PO-Raad laat in de krant weten dat meer flexibiliteit in schooltijden past in deze tijd. De Tweede Kamer debatteert dinsdag over flexibele schooltijden. Betrokken ouders en docenten zijn tevreden met de proef, maar uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat flexibele lestijden enkele problemen met zich meebrengen.

Onderzoek flexibele schooltijden

Zo hebben kinderen meer individuele begeleiding nodig en. Wel stelde de inspectie naar aanleiding van het onderzoek vast dat scholen die flexibele onderwijstijden willen invoeren, moeten voldoen aan een aantal randvoorwaarden, zoals een goede voorbereiding en goed functionerende medewerkers.

Zo moeten scholen kinderen meer dan nu individueel begeleiden en 50 weken per jaar open zijn. Wetenschappers van onderzoeksinstituut ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen deden in opdracht van het ministerie van onderwijs een internationale literatuurstudie naar de invloed van flexibele lestijden op de kwaliteit van het onderwijs. Dat onderzoek is afgerond, maar nog niet openbaar. De inspectie begeleidde het experiment en beoordeelde de scholen met een kwaliteitsonderzoek. In het weinige onderzoek dat er is, maken zij onderscheid tussen de flexibilisering van onderwijstijd op individueel en schoolniveau. Zeker niet voor zo veel kinderen tegelijk.

Twee scholen die aan de proef meedoen, werden door de inspectie als zwak of zeer zwak beoordeeld. Eén school presteerde juist bovengemiddeld. Zelf de schooltijden en -dagen van je kind bepalen? Over een paar jaar is het misschien de gewoonste zaak van de wereld. Daarbij kwamen flexibele schooltijden, wat inhoudt dat kinderen mogen kiezen hoe laat ze willen begin nen en hoeveel middagen ze vrij zijn. Dat werkt zo: aan het begin van het school jaar kiezen kinderen (en hun ouders) of ze om 8uur, 8. Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat flexibele lestijden voor- en nadelen hebben. De ouders stemmen lestijden beter af op hun werktijden en kinderen zijn blij met de extra aandacht. Een probleem is dat de scholen die meedoen aan.

Rapportage nieuwe schooltijden in het basisonderwijs.

Onderzoek flexibele schooltijden

De Amsterdamse basisschool Laterna Magica op IJburg doet mee aan een driejarig experiment van het ministerie van Onderwijs. De school mag de onderwijstijd flexibel gaan indelen over het schooljaar en dus zelf bepalen wanneer het vakantie is. Minister van onderwijs Marja van Bijsterveldt wil de.

De deelnemende scholen hoeven zich niet te houden aan de vijfdaagse schoolweek en ook de officiële schoolvakanties gelden er niet. Zolang de kinderen hun uren maar maken. Staatssecretaris Dekker zou de proef graag.