Refereren kuleuven

Heel eenvoudig, omdat we natuurlijk niet alles zelf uitgevonden hebben. Dus telkens we in een manuscript iets vermelden dat we niet zelf waargenomen of gevonden hebben, maar dat we uit de literatuur hebben gehaald, moeten we verwijzen naar de desbetreffende referentie. De American Psychological Association heeft referentieregels opgesteld die toegepast worden in de meeste tijdschriften in de geesteswetenschappen en in vele tijdschriften in andere gebieden. Speciale kenmerken van de APA-stijl. Titel van boek of naam van het tijdschrift cursief op ondersteept.

Refereren kuleuven

Het is heel belangrijk om de bibliografische gegevens van de bronnen die je leest heel goed bij te houden zodat je er correct kan naar refereren.

Bij twijfel is het veiliger om iets te veel dan te weinig bronvermeldingen op te nemen. Het is ook heel belangrijk om eigen werk na te lezen op correcte. Faculteit Ingenieurswetenschappen KU Leuven. Praktische handleiding voor wetenschappelijk refereren. Initiatie in de Onderzoekspraktijk: Politieke en Sociale Wetenschappen. Voorbeeld: Phillips SJ, Whisnant JP.

Refereren kuleuven

Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management.

Als het hoofdstuk geen aparte auteurs heeft, refereer je naar het volledige document. POLITIEKE WETENSCHAPPEN EN SOCIOLOGIE. Centrum voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing. Verschillende bibliografische referentiestijlen kunnen gebruikt worden bij het schrijven van de masterproef. In overleg met jouw promotor kan je bepalen welke referentiestijl de meest geschikte is voor jouw masterproefonderzoek.

Voor de APA-stijl, actueel de meest gangbare, vind je hier heel wat. De KULeuven gebruikt systematisch het softwareprogramma TurnItIn om documenten te scannen op plagiaat. Het opstellen van referenties gebeurt volgens een bepaalde systematiek. Er zijn verschillende systemen om referenties op te stellen, die sterk afhankelijk zijn van de (wetenschaps)discipline. Het besluit mag geen herhaling zijn van alles wat reeds werd gezegd. Het is als het ware een antwoord op de vraagstelling van de inleiding. Vergeet niet te refereren naar documenten waaruit je figuren, tabellen of illustraties hebt overgenomen.

Gebruik steeds consequent hetzelfde refereersysteem. Een verwijzing naar literatuur bestaat uit twee delen: een citatie en een referentie. Een citatie is een korte vorm van verwijzing die in de tekst wordt ingelast en de.

Refereren kuleuven

De alinea is als kleinste indelingsmogelijkheid de basiseenheid van het rapport en dus het vertrekpunt voor de formulering van de tekst.

Eén alinea behandelt één thema dat op een voorkeursplaats van de alinea staat: de eerste zin, de tweede zin of de laatste zin. Een paper moet logisch en gestructureerd zijn en een aantal noodzakelijk onderdelen – in de juiste volgorde – bevatten. Het taalgebruik moet objectief systematisch, evenwichtig en verzorgd zijn. Correct refereren naar overgenomen figuren: Richtlijnen ten aanzien van het gebruiken en overnemen van bestaande figuren. Het is belangrijk om duidelijk aan te geven of figuren in een werkstuk of masterthesis een eigen ontwerp betreffen of een overname van een bestaande figuur, al dan niet in gewijzigde vorm. In het masterproefreglement vind je alle vormelijke specificaties waaraan je masterproef moet voldoen. Tips voor wetenschappelijk verantwoord schrijven. Vormelijke en inhoudelijke criteria voor een wetenschappelijke tekst.

Dit leerstofonderdeel handelt over de noodzaak om correct en consistent te refereren naar bronnen. Uniformiteit: het refereren moet op dezelfde manier gebeuren in de hele tekst. In het kader van de opleiding aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de KULeuven. Binnen de opleidingen van de groep Biomedische wetenschappen bestaat de sterke voorkeur, zo niet de verplichting (bijvoorbeeld de Masterthesis voor de opleiding Biomedische Wetenschappen), om als stijl van refereren de Vancouver -stijl te gebruiken. Als alternatieve stijl van refereren mag bij sommige andere. Tijdens je vorming tot onderzoeker besteden je docenten aandacht aan de principes van academische integriteit.

Uiteraard geven ze zelf het goede voorbeeld en leggen ze in hun eigen.