Refereren naar website

Elektronische versie van een tijdschriftartikel. Als je informatie van een website gebruikt voor een onderzoek, dan moet je hier in je essay op de juiste manier naar verwijzen. Het overnemen van informatie zonder bronvermelding wordt gezien als plagiaat, een. Voor het schrijven van een artikel of scriptie wordt doorgaans gebruikgemaakt van andermans gedachte- goed of literatuur.

Kent men enkel de titel van het document of de titel van de website, dan komen die vooraan te staan, gevolgd door de da- tum tussen haakjes. In je literatuurlijst ziet de bron er zo uit: CBS. Steeds meer ondernemers in Nederland. Praktische handleiding voor wetenschappelijk refereren. Initiatie in de Onderzoekspraktijk: Politieke en Sociale Wetenschappen.

Je geeft de homepage van de website of database waar je het artikel gevonden hebt. Wanneer je een website of webpagina als geheel citeert, en niet bepaalde informatie op die website of pagina, kun je volstaan met het vermelden van de URL in de tekst (de eerste keer dat je de bron noemt). In de RefCite tutorial over refereren en plagiaat vind je uitgebreide informatie over: Letterlijk citeren, parafraseren en samenvatten. Bronvermelding volgens de referentiestijlen die op de universiteit gebruikt worden. Zoek je over een bepaalde referentiestijl beknopte informatie, een handleiding of nuttige websites ? Een website als geheel wordt niet opgenomen in de referentielijst achteraan.

Refereren naar website

Informatie uit persoonlijke communicatie. Letterlijke citaten neem je correct over tussen aanhalingsteken en daar duid je het begin en het einde van aan. Correct refereren in beoordelingstaken is noodzakelijk o Refereer naar elk van je bronnen in je tekst o Zet geen enkel document in de bibliografie waar je niet naar verwees in je tekst o Noteer elke referentie. Hieronder wordt aangegeven hoe je volgens dat systeem verwijzingen naar tijdschriftartikelen, boeken, hoofdstukken uit boeken, rapporten, krantenartikelen, websites etc. Voor het verwijzen naar bronnen en het maken van een literatuurlijst kun je gebruik maken van het programma Refworks.

Om te ontdekken welke referentiestijl je moet gebruiken, contacteer je het best je promotor of begeleider OF zoek je het op de website van je faculteit. Enkele van de meest voorkomende referentiestijlen zijn de. In verschillende wetenschapsdisciplines worden verschillende stijlen gehanteerd voor het verwijzen naar documentatiebronnen en het beschrijven van titels van publicaties. Binnen de farmacie wordt gebruik gemaakt van de Vancouver-stijl.

Geraadpleegd via eBook Collection (EBSCOhost). User satisfaction evaluation of an educational website. Je gebruikt referenties om een bewijsvoering op te bouwen voor je redeneringen en conclusies, om duidelijk te maken waar je bepaalde informatie gehaald hebt en waar men die kan terugvinden, en om plagiaat te vermijden. Deze controleerbaarheid en bewijsvoering zijn onmisbaar voor de. Ik weet het niet precies, omdat de auteur natuurlijk onbekend is. Daarnaast een korte vraag: ik noem in mijn verslag de website. Hi, Mijn stageverslagen zijn afgekeurd vanwege de APA-bronvermelding.

Het verwijzen naar websites in teksten doe ik blijkbaar niet goed. De bronnenlijst zelf is in APA-stijl.

Refereren naar website

Ik verwijs in mijn verslagen een aantal keer naar websitebronnen. Ik vul alle velden in die ingevuld moeten worden maar vervolgens.

Er is geen informatie beschikbaar voor deze pagina.