Regeling hulpmiddelen zorgverzekeringswet

Besluit zorgverzekering omvat niet: a. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De meeste medische hulpmiddelen worden (gedeeltelijk) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Deze voorwaarden worden door de zorgverzekeraar vastgelegd in het Reglement hulpmiddelen.

Er bestaan in Nederland verschillende wetten en regelingen om hulpmiddelen vergoed te krijgen. De bedragen voor de eigen bijdrage die verschuldigd zijn voor hulpmiddelen, kraamzorg en ziekenvervoer zijn geïndexeerd. De aangewezen hulpmiddelen en verbandmiddelen zijn:a. Regeling zorgverzekering – Artikel 2. Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan, als omschreven in artikel 2. Overzicht hulpmiddelen en verbandmiddelen en nadere voorwaarden.

Er wordt hier in dit Reglement dus geen verschil tussen gemaakt. Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet, het. De Zorgkostenverzekeringswet bepaalt dat verzekeraars verplicht zijn iedereen te accepteren en zorgverzekeringen niet mogen beëindigen bij slecht schadeverloop. Een aanvullende zorgverzekering van Univé geeft u budget voor hulpmiddelen: vergoeding voor audiologische hulpmiddelen, mammaprothese, pruiken. Hoe is het reglement tot stand gekomen? U heeft recht op de hulpmiddelen die in de verzekeringsovereenkomst zijn opgenomen. Er geldt een vergoeding voor uitwendige hulpmiddelen die stoornissen corrigeren van de visuele functie of aan het oog verwante structuren, zoals lenzen of speciale brillen.

De basisverzekering van Zorgzaam biedt een vergoeding voor bepaalde hulpmiddelen in bruikleen. Of je hebt misschien een hoortoestel. De Zorgverzekeringswet ( ZVW ) regelt een verplichte basisverzekering voor zorg. Iedere Nederlander (of hij of zij die hier loonbelasting betaalt) is verplicht zich te verzekeren voor deze standaard verzekering. Dit wordt niet door een werkgever of uitkeringsinstantie gedaan.

De zorgpolis geeft aan waar en onder welke voorwaarden een bepaald hulpmiddel verkrijgbaar is. Afhankelijk van het soort hulpmiddel betaalt de verzekerde een wettelijke eigen bijdrage. B: welke hulpmiddelen onder de hulpmiddelenzorg vallen. Voor sommige hulpmiddelen geldt een functiegerichte omschrijving. In dit systeemadvies doet het CVZ voorstellen voor een uitbreiding van de reeds bestaande functiegerichte omschrijving van hulpmiddelen voor het bewegingssysteem.

Hulpmiddelen als bedoeld in artikel 2. Voor preventie, care en maatschappelijke ondersteuning gelden eigen wettelijke en. Waarop is dit reglement van toepassing? Het Reglement Zvw -pgb is van toepassing, als u een zorgverzekering in de zin van de Zorgverzekeringswet heeft. Multizorg VRZ contracteert leveranciers van hulpmiddelen, namens de deelnemende zorgverzekeraars. Voor (bijna) alle categorieën van hulpmiddelen die vallen onder de dekking van de Zorgverzekeringswet worden zorgovereenkomsten gesloten.

Sommige hulpmiddelen kunt u alleen in bruikleen krijgen. Dat betekent dat u het hulpmiddel leent van uw zorgverzekeraar. Ook bewoners van gezinsvervangende tehuizen krijgen bepaalde hulpmiddelen via de WLZ vergoed. Onderstaand treft u de meest actuele documenten en formulieren aan.

Voor documenten voor voorgaande jaren kunt u ons archief raadplegen.