Regularisatie datum

Datum die door de kredietgever aan de Centrale voor kredieten aan particulieren moet worden meegedeeld, uiterlijk acht dagen na de regularisatie van. Deze termijn mag in geen enkel geval leiden tot een overschrijding van de bewaartermijn van tien jaar die berekend wordt vanaf de datum van de eerste registratie van de. U blijft maximaal 10 jaar geregis-treerd, vanaf de datum waarop de kredietinstelling de NBB verwittigd heeft van de wanbetaling. Wie kan regulariseren en voor welke perioden? Wanneer u verneemt dat u geregis-treerd staat op de. Kan je vroeger met pensioen door regularisatie van studieperiodes? Vlaamse erfbelasting of registratiebelasting waarvoor hetzij een invordering niet meer mogelijk is, hetzij, als het bedrag betrekking heeft op erfbelasting, de termijn voor het indienen van een aangifte van nalatenschap verstreken is sedert meer dan tien jaar vóór de datum waarop de regularisatieaangifte B wordt ingediend;. VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN.

Fiscale regularisatie – Voorlopige opbrengsten. In het afgelopen zittingsjaar werden de drie luiken die de Vlaamse fiscale regularisatie regelen. Een officiële vaststelling van de niet-betaling van een handelswissel door een gerechtsdeurwaarder. Op verzoek van degene die het document vruchteloos ter betaling heeft aangeboden stelt de deurwaarder binnen de twee werkdagen een protestakte op die aan de betrokkene wordt medegedeeld. De periode waarvoor die interest verschuldigd is, loopt van het jaar dat volgt op het te regulariseren jaar tot de datum van de aanvraag om regularisatie.

U kunt in één keer binnen zes maanden na. Indien binnen de door de griffier daartoe bepaalde termijn een versie van dat verzoek in de procestaal wordt ingediend, wordt de datum van neerlegging van de eerste, in een andere taal gestelde versie beschouwd als de datum van indiening van het processtuk.

Regularisatie datum

Gevallen van regularisatie van de verzoekschriften 110. Dit aangifteformulier vermeldt onder andere de naam van de indiener van de aangifte en in voorkomend geval de naam van zijn gemachtigde, de oorsprong en het bedrag van de aangegeven sommen en de datum van indiening van de aangifte. De mogelijkheid werd tevens in het vooruitzicht gesteld om. Inderdaad, het verschuldigde bedrag staat er ook op, net als de datum wanneer het gemeld is geweest. Stel nu dat de meldingsdatum en regularisatiedatum dicht bij elkaar.

Geregulariseerde wanbetaling (waarbij de schuld of de achterstal betaald werd): in principe één jaar vanaf de datum van de regularisatie zonder dat deze termijn mag leiden tot een overschrijding van de bewaartermijn van tien jaar die berekend wordt vanaf de datum van de eerste registratie van de wanbetaling. De verzoeker die zijn verzoekschrift tijdig regulariseert, wordt geacht het te hebben ingediend op de datum van de eerste verzending of neerlegging. Beschrijving van de redenen voor de regularisatie. Bank of rekeninggegevens (rekening waarop u wenst terugbetaald te worden). FRCT of kredietrekening (Geef het nummer van uw klantenrekening) : ○ Eigen rekening (Geef het nummer van uw bankrekening) : Plaats, datum en handtekening de.

Daardoor zullen er meer aangiften zijn tegen het jaareinde. Om al die regularisatieaangiften te kunnen verwerken, zal het Contactpunt. Voor een regularisatie in het kader van het werknemersstelsel moet de betrokkene op de datum van indiening van de aanvraag tot regularisatie een daadwerkelijke of daarmee gelijkgestelde tewerkstelling bewijzen die een recht opent op een werknemerspensioen. Gevolgen van haar inwerkingtreding op de aanvragen tot het bekomen van een machtiging tot verblijf die nog. Concreet impliceert de regularisatie dat de VDAB niet langer de lonen uitbetaalt voor de gewezen DAC-werknemers. De effectieve werkgevers, met name de diverse organisaties die gewezen DAC-werknemers tewerkstellen, betalen vanaf de datum waarop het DAC-project is geregulariseerd, het. VOOR WELKE PERIODEN KAN MEN REGULARISEREN ? Datum en nummer der bepaling, Korte omschrijving. De regularisatie van het geldswaardig bedrag der kolen, ontgonnen in de Res.

Regularisatie datum

Preanger-Regentschappen ten dienste der Staatsspoorwegen op Java, geschiedt tegen den. Verklaring “Verzoek om niet- regularisatie ” van sociale bijdragen nà pensionering. Verzekeringsfonds om geen regularisaties van sociale bijdragen meer te ontvangen nà de ingangsdatum van mijn (vervroegd) rustpensioen.