Statutaire jaarrekening betekenis

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf of organisatie. Zij bestaat uit een jaarverslag van het bestuur, een balans, een winst-en-verliesrekening over het afgelopen jaar of een resultatenrekening, een toelichting op beide, het kasstroomoverzicht en de overige gegevens met. Omdat de geconsolideerde jaarrekening moet voorgelegd worden aan de algemene vergadering van de consoliderende vennootschap op hetzelfde ogenblik als de statutaire jaarrekening, is ook de neerleggingstermijn dezelfde. Intermediare moedervennootschappen die genieten van de vrijstelling van. Het begrip wettelijke controle wordt soms verward met statutaire controle.

Statutaire jaarrekening betekenis

Iedere organisatie is in principe statutair verplicht om een jaarrekening op te maken. Soms bepalen de statuten ook dat de jaarrekening moet worden gecontroleerd door een accountant. Dan is er sprake van een statutaire controle, maar vindt deze.

Een vennootschappelijke jaarrekening is de jaarrekening van een enkele vennoot, eventueel binnen een holding. Wanneer het moederbedrijf van de vennoot al een geconsolideerde jaarrekening heeft opgesteld, hoeft de. Een commerciele stichting kent geen leden, waardoor de bevoegdheid tot het vaststellen van de jaarrekening is gelegen bij het statutair bevoegd of toezichthoudend orgaan. Omdat de wettelijke bepaling een minimum termijn noemt, geldt in dat geval de langere statutaire oproepingstermijn.

Statutaire jaarrekening betekenis

Als namelijk alle aandeelhouders ook bestuurder zijn (let op: niet andersom) betekent ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders tegelijkertijd vaststelling door de algemene vergadering (tenzij hiervan statutair is afgeweken). In die situatie wordt de jaarrekening vastgesteld binnen vijf of elf. De verplichting tot het opmaken en neerleggen van de geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde jaarverslag is wettelijk. Belgisch recht1 en de openbare instellingen naar Belgisch recht die een statutaire opdracht.

De vraag welke entiteiten in een geconsolideerde jaarrekening moeten worden opgenomen hangt af van het doel van de verslaggeving en de wijze waarop tegen het functioneren van entiteiten in het economisch verkeer wordt aangekeken. Zowel het eerste als het tweede aspect wordt (mede) door culturele invloeden. Deponeren is voor veel bedrijven wettelijk verplicht. Hiermee komt de financiële informatie van uw onderneming beschikbaar voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Ondernemers in bedrijfsklasse micro en klein kunnen alleen nog digitaal deponeren.

Voor ondernemingen in de bedrijfsklasse. Onder bestuur wordt hier verstaan: de statutaire bestuurder, die ingeschreven is bij de. Geen geconsolideerde jaarrekening voor moedervennootschap met dochters van “te verwaarlozen betekenis ” Modellen Moet een geconsolideerde jaarrekening altijd worden neergelegd bij de NBB? Inleiding Verplichting tot openbaarmaking van de ( statutaire ) jaarrekening 7. Het betekent bijvoorbeeld ook dat niet wordt afgeschreven op goodwill. Vertalingen in context van "de enkelvoudige of de geconsolideerde jaarrekening van vennootschappen" in Nederlands-Engels van Reverso Context: Het is daarom.

Vennootschappen waarin de groep CFE een invloed van betekenis heeft en die geconsolideerd worden volgens de.

Statutaire jaarrekening betekenis

De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Een SE of SCE met statutaire zetel in Nederland is dus onderworpen aan de Nederlandse wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening. Titel 9 Boek 2 BW aangeboden aan de Tweede. Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de. Een vennootschap die tot een consortium behoort, zal bij het opmaken van de jaarrekening een aantal spelregels moeten volgen.

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening. Richtlijn was omgezet in de Belgische wetgeving. Statutaire regeling resultaatbestemming.