Vakantie tijdens re integratie

Werknemer verricht 15 uur passende werkzaamheden in verband met re – integratie en heeft een normale arbeidsduur van 37,5 uur per week. Tijdens de re – integratie gaat hij een week op vakantie. In dat geval mag je 37,5 uur afschrijven. Doel van een re-integratietraject is zieke medewerkers weer zo snel als mogelijk in passende arbeid te laten terugkeren op de arbeidsmarkt. Zowel werkgever als werknemer dienen zich hiervoor in te spannen. Normaal werkt Inez 38 uur per week, maar door ziekte is dat tijdelijk 15 uur.

Hoeveel uren moet ze opnemen als ze een weekje weg wil? Als je geen toestemming geeft voor het afboeken van vakantiedagen, dan mag je werkgever jouw vakantieaanvraag weigeren. Ben je echter zo ziek dat je niet kunt re – integreren, dan hoef je ook niet in te stemmen met het afboeken van vakantiedagen. Toch kan het soms verstandig zijn om wel in te stemmen met het. Wat is re – integratie en welke verplichtingen heb je bij re – integreren ? Wat kan je doen als je het oneens bent werkgever over je re – integratie.

Vakantie tijdens re integratie

Mag je op vakantie als je ziek bent? Wat moet je doen als je op vakantie ziek wordt?

De werkgever zal hoogstwaarschijnlijk deze toestemming alleen geven als de werknemer instemt met het inhouden van vakantiedagen. De werknemer is immers tijdens de vakantie niet beschikbaar voor re – integratie en voor eventueel passend werk. Een werknemer is tijdens zijn vakantie namelijk vrijgesteld van re – integratie, waaronder het verrichten van passende werkzaamheden. Een werkgever doet er verstandig aan om dit al duidelijk te regelen in het arbeidsreglement en ook dat er bij ziekte apart toestemming gevraagd moet worden om met vakantie te gaan. Wanneer een zieke werknemer op vakantie wil, moet hij daarvoor toestemming hebben van zijn werkgever. Om vakantiedagen tijdens ziekte in mindering te brengen op het verlofsaldo, moet de werknemer hiervan hebben kunnen genieten. Er bestaat bij zowel werkgevers als werknemers nogal eens wat onduidelijkheid over de regels met betrekking tot het opnemen van vakantie tijdens ziekte. Vakantiedagen hebben een recuperatiefunctie.

Ziek zijn en vakantie -uren opnemen. Bent u ziek en kunt u daardoor niet werken? Dan wordt van u verwacht dat u zich ervoor inzet om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Dit wordt re – integratieverplichting genoemd. Wilt u tijdens deze re – integratie vrije tijd?

Vakantie tijdens re integratie

Dan moet u daarvoor vakantie -uren opnemen. Een zieke of ziek geworden werknemer geniet daarom tijdens ziekte géén vakantieverlof (meer) maar ziekteverlof.

Indien de zieke werknemer vrijgesteld wenst te worden van zijn re – integratie verplichtingen, dan zullen over die betreffende periode vakantiedagen mogen worden afgeboekt. Hoe kan het beste met re – integratie worden omgegaan tijdens de vakantie ? Human ConneXion zet enkele feiten voor u op een rij in onze blog. De werk- nemer zal dan aannemelijk moeten maken dat hij niet in staat is om vakantiedagen op te nemen. De hoofdregel luidt dat een werknemer die ziek is tijdens een vastgestelde vakantiedag geen vakan- tiedag opneemt, maar.

Dit bevorderd het opnemen van verlofdagen tijdens arbeidsongeschiktheid. Wanneer iemand niet beschikbaar hoeft te zijn voor controle-bezoeken aan de bedrijfsarts of UWV of wanneer een medewerker moet uitrusten van de re – integratie, kunnen vakantiedagen worden opgenomen. Bij de gesprekken over de re – integratie moet de vakantie aan de orde komen. Een zieke werknemer heeft het recht om op vakantie te gaan om uit te rusten van zijn re – integratie inspanningen.

Ook tijdens ziekte en reïntegratie kun je zieker worden, van gewoon de griep tot andere lichamelijke klachten. Of doordat reïntegreren te snel gaat. Of ook omdat er een onhoudbare situatie is ontstaan. Er kan dan mediation ingezet worden. Zodat het conflict wat is ontstaan tijdens ziekte opgelost kan. Als de zieke werknemer tijdelijk vrijgesteld wil worden van zijn verplichting tot re – integratie dient hij vakantie op te nemen net als de (gezonde) werknemer die tijdelijk wil worden vrijgesteld van. Deze werknemer heeft 20 vakantiedagen per jaar en heeft tijdens zijn arbeidsongeschiktheid geen vakantiedagen opgenomen.

Of een werknemer tijdens ziekte ook bovenwettelijke vakantiedagen opbouwt hangt af van de vraag of werkgever en werknemer hierover afspraken hebben. Ook kan het gaan om de situatie dat de werknemer zo ziek of arbeidsongeschikt is (de werknemer ligt bijvoorbeeld in coma) dat van enige re – integratie geen sprake. Voorheen bouwden zij alleen vakantiedagen op over de laatste zes maanden van hun ziekte.