Vergunning verzekeraar

Bepalingen over de plicht om over een vergunning te beschikken zijn opgenomen in hoofdstuk twee (deel Markttoegang Financiële Ondernemingen) van de Wft. In dit deel is voor de verschillende soorten financiële ondernemingen een verbodsbepaling opgenomen dat bepaalde activiteiten niet zonder vergunning mogen. In het register wordt aangegeven welke activiteiten een verzekeraar mag verrichten. Zo kan een verzekeraar bijvoorbeeld over een vergunning beschikken voor het. Wat zijn de voorwaarden die uw verzekeraar stelt aan de verzekering?

Vergunning verzekeraar

Beschikt de verzekeraar van uw keuze wel over een vergunning ? Vergunning verzekeraar – overzichtspagina. Daarom verwelkomen wij graag nieuwe en. Wft artikel 2:28 bepaalt dat aan degene die een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van levensverzekeraar heeft, geen vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van schadeverzekeraar wordt verleend, en omgekeerd. Een levensverzekeraar is wel vaak een dochtermaatschappij van een verzekeringsgroep. DNB geeft alleen een vergunning af als de verzekeraar over voldoende financiële middelen beschikt en wordt geleid door betrouwbare en deskundige. Dan hebt u voor de volgende activiteiten een vergunning nodig:.

Vergunning verzekeraar

Om verzekeringen te mogen aanbieden, moet je een vergunning hebben van DNB. Dat DNB over de vergunningsplicht niet lichtvaardig denkt, is bekend. Een paar jaren geleden kwalificeerde DNB serviceabonnementen van een intermediair nog als. Artikel 2, tweede tot en met vijfde lid, is niet van toepassing op een. Wanneer ze deze vergunning niet hebben.

Het eerste lid is, in afwijking van artikel 2, tweede tot en met vierde lid, van overeenkomstige toepassing op de faillietverklaring van: a. Natura-uitvaartverzekeraars die een vergunning hebben op grond van artikel 2: 48 of 2:50 Wft vallen niet onder de regeling. De opvangregeling is een preventief middel. Het wordt toegepast als een verzekeraar nog aan als zijn verplichtingen kan voldoen, maar de kans bestaat. Nederland niet in staat van faillissement worden verklaard. De AFM zal aan de aanvrager een vergunning verlenen voor het optreden als (onder)gevolmachtigd agent indien de aanvrager aantoont dat hij aan de. Verzekeraars dienen een vergunning van deze centrale bank te hebben om verzekeringen te mogen afsluiten. DNB verleende vergunning of, in geval van het ver- richten van grensoverschrijdende diensten of het uitvoeren van werkzaamheden door middel van een bijkantoor door een financiële onderneming die in een andere lidstaat een. Wft- vergunning nodig voor opsturen persoons- gegevens aan verzekeraar.

In de interpretatie over pensioenadvies en -bemiddeling door accountantskantoren en actuariële adviesbureaus van de AFM blijkt dat accountantskantoren die cliënten bij- staan inzake verzekeringen.

Vergunning verzekeraar

De Bank is bevoegd een bijzondere vergunning in te trekken indien de verzekeraar :a. Wel kan elke afzonderlijke lid- staat voorschriften van algemeen belang formuleren die de verzekeraar actief in die lidstaat moet opvolgen. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder: a. Hoort het door een administratiekantoor opsturen van personeelsgegevens aan een verzekeraar te leiden tot Wft-vergunningplicht voor dat administratiekantoor? Ook het adviseren over financiële producten is alleen toegestaan met een vergunning van de AFM. De problemen bij de Antwerpse verzekeraar Apra Leven, die in België zowel individuele levensverzekeringen als groepsverzekeringen beheert, zijn geen verrassing.

Wegens financiële onregelmatigheden stond de Antwerpse verzekeraar, die ook een bijkantoor en belangrijke verzekeringsportefeuille. De landsverordening is niet van toepassing op de verzekeraars die in het bezit zijn van een door de Bank verleende bijzondere vergunning, tenzij uit dit landsbesluit anders blijkt. Op verzekeraars als bedoeld in Artikel 3, eerste lid, onderdeel b, ten 2, en tweede lid, is dit landsbesluit, van toepassing voor wat. Het is niet mogelijk dat een levensverzekeraar tevens een vergunning voor het uitoefenen van het schadeverzekeringsbedrijf verkrijgt (en vice versa). Een verzekeraar maakt zijn bedrijf van het voor eigen rekening afsluiten en afwikkelen van verzekeringen.

Een VVE-beheerder heeft echter meer opties dan alleen activiteiten aanpassen of een vergunning aanvragen. Zo kan men: De werkzaamheden voortaan beperken tot het verstrekken van adresgegevens. Een verbonden bemiddelaar worden bij één verzekeraar. Een aangesloten onderneming worden bij een makelaar of.

Doet de verzekeraar dat wel, dan kan de RDW de verzekeraar sancties opleggen, bijvoorbeeld het intrekken van de vergunning om als verzekeraar op te treden. In de hierboven genoemde gevallen mag de verzekeraar dus geen artikel 34 verklaring afgeven, vanwege een wettelijke verplichting die op elke verzekeraar rust.