Verordening kapitaalvereisten artikel 4

Regeling van De Nederlandsche Bank N. Een bank wordt in de Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd als een kredietinstelling als bedoeld in artikel 4 van de Verordening Kapitaalvereisten ( de Capital Requirements Regulation, de CRR). In de Nederlandse wetge- ving is daarvoor in art. De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd: A. Artikel 1 :1 wordt als volgt gewijzigd: 1.

Verordening kapitaalvereisten artikel 4

Op een clearinginstelling als bedoeld in artikel 3:57, zesde lid, van de wet zijn de eisen betreffende grote risicoblootstellingen ingevolge deel 4 van de verordening kapitaalvereisten van overeenkomstige toepassing. Het opschrift van hoofdstuk 10A wordt vervangen door:.

I bij de richtlijn kapitaalvereisten. Welke beleggingsondernemingen aan dezelfde kapitaalvereisten als banken moeten voldoen wordt bepaald door de reikwijdte van de definitie van beleggingsonderneming in artikel 4 van de verordening. De strengere kapitaaleisen uit Bazel III zijn. De definitie van “Nederlandse beleggingsonderneming” komt te. De Europese Unie implementeert het zogenaamde Bazel III-akkoord door middel van de richtlijn en verordening kapitaalvereisten. De VVD werd daarbij aantekening verleend tegen het in artikel I, onderdeel OO, onder 2 opgenomen onderdeel b te hebben gestemd.

Verordening kapitaalvereisten artikel 4

De samenstelling en het functioneren van het bestuur van een beleggingsonderneming in de zin van de verordening kapitaalvereisten en, voor zover aanwezig, van het orgaan dat is belast met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken. Gelet op artikel 400, tweede lid, van de CRR zijn de volgende posities vrijgesteld van het vereiste uit artikel 395, eerste lid, van de CRR:a.

In dit besluit wordt verstaan onder: back-to-back lening: kredietinstrument waarbij de kredietnemer geld of financiƫle instrumenten ter beschikking. De eerste Nederlandse limiteringsregeling voor commissaris-. ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1. Het voorgestelde artikel 3:17a Wft strekt tot implementatie van artikel 94, eerste lid, onderdeel g, van de richtlijn kapitaalvereisten. Dit Voorstel voorziet in de implementatie van de richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV ) in de Wft. Implementatiewet richtlijn kapitaalvereisten gepubli- ceerd. Deze wet strekt tot wijziging van de Wet op het financieel. Verordening volgt dat de ECB alle toepasselijke Uniewetge- ving voor het vervullen van haar taken toepast.

Voor het pru- dentieel toezicht op banken gaat het daarbij om de nieuwe. Richtlijn kapitaalvereisten of Capital Requirements Direc- tive (hierna: CRD IV )5, die ziet op banken en. Een kredietinstelling als bedoeld in artikel 4 van de verordening kapitaalvereisten, met dien verstande dat, tenzij anders bepaald, met een bank wordt gelijkgesteld de houder van een vergunning als bedoeld in artikel 3: 4 Wft. Daarnaast worden de nieuwe kapitaalbuffers. Regeldruk bij het introduceren van nieuwe kredietverstrekkingsproducten. Case study: verschillen in kapitaaleisen voor banken en verzekeraars.

Verordening kapitaalvereisten artikel 4

Deze vrijstelling is vergelijkbaar met de huidige vrijstelling van art. Bijvoorbeeld een uitbreiding van de algemene zorgplicht in artikel 4 :24a Wft voor consumenten naar kleinzakelijke partijen.

Het ministerie van Financiƫn werkt op dit moment aan het Besluit implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik.