Voraad maatwerk

Met maatwerk is er ruimte voor talentontwikkeling en persoonlijke kwaliteiten van leerlingen. Het doel is dat álle leerlingen van praktijkonderwijs tot vwo presteren in eigen tempo en naar eigen kunnen. Onderwerpen en standpunten binnen dit thema. Met maatwerk kunt u meer ruimte aan talentontwikkeling en persoonlijke kwaliteiten van leerlingen geven: laat álle leerlingen presteren in eigen tempo en naar eigen kunnen, van praktijkonderwijs tot vwo.

Maatwerk : voorbeelden uit de praktijk.

Voraad maatwerk

Scholen zijn al volop aan de slag met het bieden van maatwerk in hun organisatie. Op deze pagina vindt u een aantal praktijkvoorbeelden, verdeeld in categorieën. Dertig vo-scholen doen mee aan een pilot met verschillende vormen van onderwijs op maat voor leerlingen. Informatiebijeenkomst Subsidieregeling lente- en zomerscholen, Utrecht. Kern van dit idee is dat het mogelijk wordt voor leerlingen om vakken op verschillende niveaus af te ronden (dus hoger én lager) en dat dit zichtbaar wordt gemaakt op het diploma. Een havo-leerling kan dan bijvoorbeeld een of. De VO – raad zet in op maatwerk (als overkoepelende term) vanuit de gedachte dat goed onderwijs recht doet aan verschillen tussen leerlingen, zodat leerlingen op hun niveau zinvol worden uitgedaagd en een zo goed mogelijk leerresultaat bereiken.

Voraad maatwerk

Om dit te realiseren is het nodig dat het onderwijs(systeem) flexibeler is :. Heeft u vragen over wat er mag of kan met maatwerk op uw school? Mocht u opmerkingen of aanvullingen hebben op bovenstaand schema, dan horen wij dit ook graag. Dit overzicht is met zorg samengesteld, maar u kunt hieraan. De VO – raad ondersteunt schoolleiders in het voortgezet onderwijs bij het vormgeven van meer maatwerk. Hierbij gaat het om het realiseren van onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen, dat ruimte biedt aan brede vorming, aandacht heeft voor de socialiserende functie van het onderwijs en voor gelijke. Dertig middelbare scholen doen mee aan een proef met verschillende vormen van onderwijs op maat voor leerlingen. De wetgeving biedt ruimte voor scholen en samenwerkingsverbanden om in overleg met ouders voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod te organiseren. Dit kan soms ook deels op een andere locatie dan waar de leerling is ingeschreven.

In deze brochure worden de (nieuwe). Met diverse activiteiten stimuleert de VO – raad een betere doorstroom van ISK naar regulier VO. Uit jullie reacties blijkt dat maatwerk meer is dan beschikbare onderwijstijd. Hans Ermans gelooft niet in urennormen.

Ik heb de VO – raad gevraagd met een plan te komen voor de uitvoering van de pilot naar maatwerk. Lieve Jonge Democraten, 21 februari is het zover!

Voraad maatwerk

Voor beiden doet hij examen en krijgt hij een startkwalificatie! Wat gebeurt er allemaal in het onderwijs op het vlak van maatwerk en waar willen we naar toe? Deze bijeenkomsten zijn een verdieping op de Landelijke Actieweek. De VO – raad zet in op maatwerk vanuit de gedachte dat goed onderwijs recht doet aan verschillen tussen leerlingen, zodat leerlingen op hun niveau zinvol worden uitgedaagd en een zo goed mogelijk leerresultaat bereiken. Deze infographic laat zien wat maatwerk precies inhoudt.

Leerlingen kunnen vakken op een ander niveau volgen, sneller of langzamer bepaalde vakken afronden en meer of juist minder uren aan een bepaald vak besteden. De VO – raad heeft op een rij gezet welke mogelijkheden de school nu al heeft en hoe de school dit kan regelen. De school bepaalt zelf of en hoe maatwerk.