Vve indicatie consultatiebureau

Onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand, door VVE In te halen voor groep 3. Ook kinderen zonder taalachterstand. Meer informatie over voorschool en indicatie. Wanneer uw kindje het consultatiebureau met 18 maanden bezoekt, heeft de jeugdverpleegkundige een scorelijst waarmee zij de taalontwikkeling van uw kindje beoordeelt. Afhankelijk van de uitslag van die score kunt uw kindje een VVE – indicatie meekrijgen. Met de VVE – indicatie kunt u uw kind aanmelden bij de SPGG. Peuters die vanuit het consultatiebureau een zogenaamde VVE – indicatie krijgen, nemen minimaal 12 uur per week VVE af.

In de ontwikkeling van een kind kunnen bepaalde risicofactoren een rol spelen. Tijdens de contactmomenten op het consultatiebureau worden kinderen gescreend op diverse ontwikkelingsgebieden. Ik was me aan het verdiepen in het fenomeen peuterspeelzaal en struikelde daarbij over het begrip VVE, en ook een VVE – indicatie zoals die kan worden afgegeven door het consultatiebureau. Ik begrijp dat kinderen die een (taal) achterstand hebben, deze indicatie zouden kunnen krijgen, en daarmee. Deze indicatie kan worden afgegeven omdat uw kind extra ondersteuning nodig heeft op de.

Op het consultatiebureau wordt tijdens het 18 maanden-consult bepaald of een kind een ontwikkelings- of taalachterstand heeft. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar met een VVE – indicatie hebben recht op een plek in een peuter- of kinderopvang met een speciaal VVE -programma.

Vve indicatie consultatiebureau

Heeft uw peuter of kleuter een taalachterstand? De gemeente bepaalt of uw kind hiervoor in aanmerking komt. VVE – indicatie af voor de doelgroepkinderen en verwijzen de ouders naar peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Meestal gaat dit via het consultatiebureau. In onderstaand protocol wordt deze procedure van indicatiestelling, verwijzing en toeleiding weergegeven.

Doelgroepkinderen die voor verwijzing. Peuters met risico op een achterstand krijgen een vve – indicatie (=indicatiestelling ). In dat geval worden ouder(s) en kind uitgenodigd voor een verlengd 14 maanden consult op het consultatiebureau. Tijdens het verlengde consult bij 14 maanden stelt de jeugdverpleegkundige de definitieve indicatie vast. Kinderen die deze extra ondersteuning nodig hebben, krijgen een VVE – indicatie. Een VVE – indicatie wordt verstrekt door het consultatiebureau en kan ook in overleg tussen consultatiebureau en kinderdagverblijf worden toegekend. Op de Spelenderwijsgroepen wordt gewerkt met één van de VVE -methodes.

Tot de doelgroep behoren kinderen in de leeftijd tussen 2,5 en 4 jaar, woonachtig in de gemeente Oudewater, waarvoor het consultatiebureau (GGD) een VVE – indicatie afgegeven heeft. Voor Icare JGZ is het lastig om te achterhalen hoeveel peuters met een VVE – indicatie daadwerkelijk gebruik maken van een VVE -plek. Hiervoor zijn zij afhankelijk van de rapportage door peuterspeelzalen en van informatie van ouders op de terugkerende consultatiebureaubezoeken. Hoe verloopt de indicatie voor VVE ? Het consultatiebureau bekijkt bij alle kinderen of ze extra aandacht nodig hebben op het gebied van taal of op sociaal- emotioneel gebied.

Vve indicatie consultatiebureau

Als het nodig is, geeft het consultatiebu- reau een indicatie voor voorschoolse educatie. Stap 1: Bij uw bezoek aan het consultatiebureau wordt met. Indien uw kind een verwijzing van het consultatiebureau heeft ontvangen voor deelname aan VVE (voor- en vroegschoolse educatie) zijn er verschillende mogelijkheden: u brengt uw kind naar een dagverblijf met VVE (al dan niet met aanbod peuterspeelzaalwerk) of naar een peuterspeelzaal met VVE.

Datum VVE – indicatie van het consultatiebureau. Op verschillende peuterspeelzalen werken we met voor- en vroegschoolse educatie ( VVE ). Dit is voor alle kinderen een goede. Bij deze methode staan de Nederlandse. Soms krijg je hiervoor een indicatie van het consultatiebureau. Ze komen dan geen 2 dagdelen naar de peuteropvang, maar 3. In alle vormen van peuteropvang gebruiken we VVE, ook in het. Daarnaast is het bijvoorbeeld van belang dat het toeleidingstraject goed in elkaar zit.

Er zijn verschillende momenten waarop er contact kan zijn met ouders waarin zij geïnformeerd kunnen worden over VVE. Dit kan bijvoorbeeld op het consultatiebureau of door de wijkverpleegkundige.