Waren europeanen de enige slavenhandelaars

In het begin van de 19e eeuw werd de import van slaven in veel gebieden verboden, hoewel de slavernij zelf en ook de binnenlandse handel nog enige decennia. Waar de Europeanen eerder de belangrijkste afnemers waren geweest van de West-Afrikaanse slavenhandel, werkten ze later in Oost-Afrika vooral als. Waar de eerdere aantallen niet onaanzienlijk waren, was de demografische invloed beperkt en veranderden samenlevingen er niet wezenlijk door. Nederland was niet het enige land dat zich met de slavenhandel bezighield.

Portugal, Spanje, Engeland en Frankrijk waren andere landen die zich met de slavenhandel bezighielden. De Spanjaarden begonnen met de slavenhandel toen ze de ABC eilanden.

Waren europeanen de enige slavenhandelaars

Pas in navolging van de Europeanen hielden sommige Javaanse hoofden slaven. Op Sumatra daarentegen was slavernij wel sterk verbreid hoewel er ook verscheidene volkeren waren waar de slavernij niet voorkwam. Op Celebes (het huidige Sulawesi) kende de Minahasa, Midden-Celebes en in Zuid-Celebes de.

De onderschatting van het fenomeen slavernij in de Arabische wereld heeft, in tegenstelling tot de slavenhandel door Europeanen, ertoe geleid dat er weinig onderzoek naar gedaan is. Bovendien stelde hij dat de laatste twee omvangrijker waren dan hun trans-Atlantische tegenhanger. Sranantongo is ontstaan tijdens de periode van de trans-Atlantische slavenhandel. Ghana en Angola zijn zeker niet de enige landen waar Nederlanders Afrikanen kopen, maar het zijn wel belangrijke gebieden voor de Nederlandse slavenhandel.

Planters gaan dus steeds minder Europeanen gebruiken. Nog steeds is het één van de belangrijkste bronnen over de Nederlandse slavenhandel.

Waren europeanen de enige slavenhandelaars

Ze zijn niet de enige Europeanen daar: vooral de Portugezen zijn gevaarlijke concurrenten. Bovendien beheersen de Portugezen de slavenhandel op de Spaanse en Portugese koloniën in Amerika waar wel slaven nodig zijn. Zonder slaven waren de luxeproducten koffie, suiker, tabak en metaal veel duurder geweest. Slavernij heeft er dus voor kunnen zorgen dat Europeanen sneller gaatjes in hun tanden en longkanker kregen. Pétré-Grenouilleau vergelijkt in zijn boek drie slavenhandels.

Dat meervoud: er bestond een uitgebreide interne Afrikaanse handel in slaven en er was ook nog een heel langdurige en omvangrijke slavenhandel van de oostkust naar de Arabische wereld en verder. De indianen bleken niet geschikt voor het zware werk op de plantages en waren niet bestand tegen de ziektes die de Europeanen meebrachten. De Nederlanders leverden onder andere een belangrijke bijdrage aan de rietplantagecultuur in de Cariben, met als enig oogmerk de Nederlandse slavenhandel, die na het. Daarnaast zal hebben meegespeeld dat beschuldigingen van piraterij en slavenhandel in de negentiende eeuw door Europese mogendheden zijn.

Al lang voordat de Europeanen naar Afrika kwamen, voelden de Afrikanen de dreiging van de slavernij. Slavenhandel leidde tot wapenwedloop in Afrika. In plaats van het laagland te beplanten, hakten ze terrassen uit op hellingen, waarvandaan ze beter konden zien of er vijanden in aantocht waren. Duidelijk is dat de bevolking langs de kust zeer gastvrij was, onbeducht voor enig gevaar. Ze waren dan ook een gemakkelijke prooi voor de slavenhandelaren. Geleidelijk werd de slavenhandel overgenomen door de Arabieren die zich langs de kust gevestigd hadden. Ook de Portugezen en de Fransen participeerden. Op de wereldkaart zijn, met uitzondering van de Poolgebieden en Groenland, geen plekken te vinden die niet op enig moment te maken hebben gehad met slavernij en of slavenhandel.

Slavernij was een algemeen geaccepteerd verschijnsel dat zich op verschillende manieren en in verschillende vormen manifesteerde.

Waren europeanen de enige slavenhandelaars

Zijn conclusies komen hierop neer: in Afrika bestond al eeuwenlang slavernij. Witte Amerikanen en Europeanen hebben vandaag de dag in westerse maatschappijen geen achtergestelde positie omdat een voorouder voor kortere of langere tijd op een gallei roeide, hoe zwaar dat ook geweest is voor de betreffende voorouder. Het welzijn van afstammelingen van Afrikaanse slaven. Wel denk ik dat de invloed in de Verenigde Staten het grootst is, aangezien daar meer slavenhandel heeft.

De Portugezen waren de eerste Europeanen die na de middeleeuwen tot West-Afrika doordrongen. Sinds enige tijd gebruikten de Portugezen slaven op hun plantages op de Azoren. Die handel via Ghana, dat is de slavenhandel waaraan Europeanen enige tijd hebben deelgenomen. Waarom zijn er wel Afro- Amerikanen, en geen Afro-Arabieren?

Want uit de berekeningen van historici blijkt steeds weer dat er ongeveer even veel zwarte slaven naar het Westen als.