Wat betekent zich beijveren voor

Nieuw verschenen: Lingua van Gaston Dorren! Het woord is verkeerd gespeld of het staat niet in het gratis woordenboek. Wil je meer woorden en mogelijkheden? Tenzij de derde alinea van dit lid van toepassing is, beijveren de lidstaten zich om binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek tot invordering de formaliteiten betreffende bekrachtiging, erkenning, aanvulling of vervanging van de titel te vervullen.

De Unie zal zich ervoor beijveren dat het DPA spoedig en volledig. De richtlijn schrijft weliswaar voor dat “de lidstaten zich beijveren om vrijwillige, onbetaalde donaties te verzekeren”, maar dat betekent nog niet dat de lidstaten niet een stap verder kunnen gaan en, zoals ik in mijn toespraak al zei, nationale wetgeving invoeren inzake onbetaalde, vrijwillige donaties, en zelfs betalingen.

Wat betekent zich beijveren voor

Hieronder vind je een betekenis van het woord Beijveren Je kunt ook zelf een definitie van Beijveren toevoegen. Hij heeft zich zijn leven lang beijverd om onrecht op te heffen. Wat betekent : -Met de deur in huis vallen meteen zeggen wat je wilt zeggen. Wat Dilthey met dit spiraalsgewijs lezen beoogt, is het terugvinden van een levensplan. Dat plan kan hij identificeren als het zich beijveren voor gelijkwaardigheid van vrouwen in het literaire en sociale leven.

Dit project verheft Woolf boven het natuurrijk, maar belangrijker is de vraag waar dat plan vandaan gekomen is. Dat aan deze opvatting een absurde vereenvoudiging ten grondslag ligt, wordt wat duidelijker, als men zich de grondwet van de informatietheorie voor ogen brengt, nl. Bij de overige personages komen in- en externe focalisatie overeen, wat betekent dat alleen Courtenay, Arabella en Elisabeth in een subjectpositie anders. Overmits de Joden een teeken begeeren, (op wonderen letten), en de Grieken wijsheid zoeken (wijsbegeerte nafporen, of welfprekendheid begeeren).

Wat betekent zich beijveren voor

Want alle deze dingen zoeken de Heidenen ( op dit alles beijveren zich de Heidenen). Secularisme is de stroming die zich beijvert voor secularisering van staat en maatschappij: secularisten proberen de invloed van kerk en religie steeds terug te dringen. De zaak der liberalen is flecht, zoo wat hare middelen betreft, als ten opzigte van het doel, dat men zich voorilelt.

Provincie, ons best doen tot het oprigten van een genootschap voor oudheidkunde, waarvan ieder lid zich beijvert, zoo veel mogelijk datgene te verzamelen, wat voor de geschiedenis anders verloren zoude. Maak een zin met een vorm van: – Zich begeven naar. Verder kunnen als verplicht wederkerend beschouwd worden: de werkwoorden die met zich enz. Laat de leugenlippen verstommen, die hooghartige. God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. U ontmoet wie zich in U verblijdt, wie gerechtigheid doet. Ze hebben een aantal woorden en begrippen mij gegeven en geven daar in het kort wat uitleg over. De naam Jezus betekent Zaligmaker, omdat Hij ons zalig maakt en van onze zonden verlost.

Nederlandse vertaling van het Engelse woord „busy”. Wie dit welbehagen Gods kent, beijvert zich om zelf Gode welgevallig te leven. Pekela, de regio en de rest van ons land weer bewust te maken van de grote historische betekenis van dit gebied. Elk der Overeenkomstsluitende Partijen zal zich beijveren, de oprichting van, en het verlenen van steun aan, culturele instellingen van de andere. Als tiener viel mij al op hoe bruusk de mannen zich beijveren voor een plek op de eerste rij in de moskee, schrijft Mohammed Benzakour. Zolang bestuurders zich blijven beijveren voor het binnenhalen van multinationals, opdat zij roofbouw plegen op het natuurlijk milieu, wegdragen van minerale rijkdommen en het uitbuiten van de lokale arbeidsklasse wordt er geen inhoud gegeven aan ons zelfbeschikkingsrecht. Het lijkt, vooral in zijn De uitvreter, of hij zich beijvert zo weinig mogelijk te stileren.

Wat betekent zich beijveren voor

Bij nader inzien nochtans blijkt Nescio.